Tài liệu

PTC - TM

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2134
2 tài liệu
0
1176
3 tài liệu
0
1824
5 tài liệu
0
2556
9 tài liệu
0
3143
7 tài liệu
0
3364
10 tài liệu
0
3941
1 tài liệu
0
660
10 tài liệu
0
4440
10 tài liệu
0
4206
4 tài liệu
0
1506
5 tài liệu
0
2492
4 tài liệu
0
2367
3 tài liệu
0
1585
1 tài liệu
0
638
4 tài liệu
0
1533
7 tài liệu
0
2732
3 tài liệu
0
786
7 tài liệu
0
2451
10 tài liệu
0
3699
10 tài liệu
0
4010
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2687
8 tài liệu
0
2955
5 tài liệu
0
2203
10 tài liệu
0
4742
9 tài liệu
0
3292
10 tài liệu
0
3563
6 tài liệu
0
2166
10 tài liệu
0
3520
6 tài liệu
0
2128
8 tài liệu
0
2840
5 tài liệu
0
1949
6 tài liệu
0
2154
8 tài liệu
0
2666
10 tài liệu
0
3727
8 tài liệu
0
2839
10 tài liệu
0
3626

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2134
28/01/2019
10 tài liệu
0
5188
28/01/2019
2 tài liệu
0
1176
30/01/2019
10 tài liệu
0
4671
28/01/2019
3 tài liệu
0
1824
28/01/2019
5 tài liệu
0
2556
30/01/2019
9 tài liệu
0
3143
28/01/2019
7 tài liệu
0
3364
28/01/2019
10 tài liệu
0
3941
28/01/2019
1 tài liệu
0
660
28/01/2019
10 tài liệu
0
4440
28/01/2019
10 tài liệu
0
4206
28/01/2019
4 tài liệu
0
1506
28/01/2019
5 tài liệu
0
2456
28/01/2019
3 tài liệu
0
1527
28/01/2019
5 tài liệu
0
2259
28/01/2019
5 tài liệu
0
2492
28/01/2019
4 tài liệu
0
2367
28/01/2019
3 tài liệu
0
1585
28/01/2019
7 tài liệu
0
3115
28/01/2019
1 tài liệu
0
638
28/01/2019
4 tài liệu
0
1533
28/01/2019
7 tài liệu
0
2732
28/01/2019
3 tài liệu
0
786
28/01/2019
7 tài liệu
0
2451
28/01/2019
10 tài liệu
0
3699
28/01/2019
10 tài liệu
0
4010
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2687
28/01/2019
8 tài liệu
0
2955
28/01/2019
5 tài liệu
0
2203
28/01/2019
10 tài liệu
0
4742
28/01/2019
9 tài liệu
0
3292
28/01/2019
10 tài liệu
0
3563
28/01/2019
6 tài liệu
0
2166
28/01/2019
10 tài liệu
0
3520
28/01/2019
6 tài liệu
0
2128
28/01/2019
8 tài liệu
0
2840
28/01/2019
5 tài liệu
0
1949
28/01/2019
6 tài liệu
0
2154
28/01/2019
8 tài liệu
0
2666
28/01/2019
10 tài liệu
0
3727
28/01/2019
8 tài liệu
0
2839
28/01/2019
10 tài liệu
0
3626