Tài liệu

Phương châm quản lí của công ty

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU TRIẾT LÝ VỀ PHƯƠNG CHÂM QUẢN LÝ CÔNG TY

Tinh thần quản lý dựa trên một số quan điểm sau:

 Người lao động chính là người làm ra thu nhập của chính mình vì vậy phần thu 

nhập cao hay thấp tùy thuộc vào hiệu quả mà chính mình tạo ra. Hiệu suất làm 
việc của Công ty sẽ tùy thuộc vào khả năng, năng lực của mỗi người. 

 Nhà quản lý phải là người tạo ra các giá trị gia tăng trên các hiệu quả lao động để 

tạo ra thặng dư tích lũy cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp phát triển thì 
sẽ tạo nên môi trường hoàn hảo cho người lao động tăng cao hiệu suất làm việc vì 
vậy sự phát triển của từng cá nhân cũng sẽ chính là sự phát triển của toàn Công ty.

 Người quản lý là người biết lo, giao mục tiêu và cung cấp nguồn lực cần thiết cho 

nhân việc thực hiện, tạo môi trường tốt để mọi người phát huy hết khả năng của 
mình.

 Công ty quản lý trên nền tảng niềm tin đối với tất  cả mọi người làm việc trong 

Công ty. Một người được giao trách nhiệm thực hiện một công việc nào đó thì 
được toàn quyền để quyết định nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

 Người được giao quyền phải tìm cách tối ưu phương pháp xử lý công việc cũng 

như tích cực, chủ động sáng tạo trong mọi tình huống để đạt được các mục tiêu do 
Công ty đề ra. Người được tin tưởng và được giao trọn quyền mà không vì thế 
quan liêu cửa quyền mà trái lại để có thể tận dụng và phát huy tối đa mọi nguồn 
lực trong công việc nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn Công ty.

 Tuyệt đối không được thiếu trách nhiệm, lạm dụng quyền hạn được giao để tư lợi 

cá nhân, Công ty sẽ xử lý nghiêm khắc với các hành động không trung thực.

 Việc đánh giá kết luận thiếu trách nhiệm đối với các công việc trong quyền hạn 

của mình dẫn tới gây thiệt hại lớn cho Công ty chủ yếu dựa vào:Việc kém khả 
năng tạo ra các giá trị gia tăng, Bỏ lỡ các cơ hội do sợ sai lầm trong khi sáng tạo, 
Quản lý bằng cách áp chế chỉ làm giảm sự sáng tạo và hiệu suất

 Không truy cứu những trường hợp tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc để 

đạt được các mục tiêu do Công ty đề ra dẫn tới một số các sai lầm hợp lý

Đánh giá thấp dẫn tới sa thải những nhân viên quá mức nhút nhát, không dám chịu 

trách nhiệm, không mạnh dạn thực hiện các quyết định táo bạo để hoàn thành mục 
tiêu lớn của Công ty một cách tốt nhất.

Version 1.0

Page 1 of 2

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Luôn luôn quan tâm đến yếu tố thời gian như một tiêu chuẩn quan trọng trong việc

đánh giá tính hiệu quả. Do vậy loại bỏ tất cả các thủ tục ràng buộc rườm rà làm 
chậm đi thời gian xử lý và quyết định.

 Tạo nguồn động lực làm việc cho người lao động tự giác, tự phát huy năng lực của

mình để góp phần vào lợi ích chung cho toàn Công ty.  

 Xây dựng ý thức tinh thần đồng đội, tạo dựng một mội trường làm việc lành mạnh 

để mọi người cùng nhau hợp lực tạo thành một sức mạnh tổng hợp.

 Chấp nhận sai sót, nhưng chỉ một lần trong cùng một lỗi. 

 Tính sáng tạo là chìa khóa để gia tăng hiệu quả, hiệu suất công việc. Sự cộng 

hưởng các yếu tố trên sẽ tạo nên sự đột phá mạnh mẻ cho Doanh nghiệp. Sự cộng 
hưởng chỉ xảy ra khi tất cả các hành động đều nhằm về một hướng.

 Trách nhịêm của nhà quản lý và người đi trứơc là rèn luyện thành công đội ngũ kế 

cận cho mình.

 Công ty đề cào tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc 

sống.

 Công ty chủ trương, công việc của nhân viên phải thực hiện một cách chuyên 

nghiệp.

 Công ty chủ trương tạo mọi điều kiện về vật chất cho nhân viên làm việc tốt nhất, 

tuy vậy công ty yêu cầu toàn thể nhân viên nêu cao tinh thần tiết kiệm chi phí.

 

 

 

Version 1.0

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6056
10 tài liệu
0
7622
4 tài liệu
0
3138
4 tài liệu
0
3063
6 tài liệu
0
2161
9 tài liệu
0
6181
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6056
12/09/2018
10 tài liệu
0
7622
12/09/2018
4 tài liệu
0
3138
12/09/2018
4 tài liệu
0
3063
12/09/2018
6 tài liệu
0
2161
12/09/2018
9 tài liệu
0
6181
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161