Tài liệu

PHU LUC 2.1

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

Ký hiệu

Dạng không phù

hợp

Số lần không

phù hợp

Cộng dồn

% của mỗi lần

không phù hợp

% cộng dồn

E

57

57

28

28

A

50

107

25

53

C

35

142

16

69

D

27

169

14

83

G

12

181

5

88

B

11

192

4

92

F

8

200

8

100

Tổng cộng

200

100

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
281
0 trang
0
256

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1080
6 tài liệu
0
1912
2 tài liệu
0
772
9 tài liệu
0
2817
2 tài liệu
0
736
5 tài liệu
0
1765
1 tài liệu
0
541
4 tài liệu
0
1607
3 tài liệu
0
1623
3 tài liệu
0
1114
6 tài liệu
0
2531
1 tài liệu
0
488
3 tài liệu
0
1280
4 tài liệu
0
2041
1 tài liệu
0
532
2 tài liệu
0
725
2 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
465
4 tài liệu
0
1481
4 tài liệu
0
1539

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1080
21/12/2018
6 tài liệu
0
1912
21/12/2018
2 tài liệu
0
772
21/12/2018
9 tài liệu
0
2817
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
2 tài liệu
0
736
21/12/2018
5 tài liệu
0
1765
21/12/2018
1 tài liệu
0
541
22/12/2018
4 tài liệu
0
1607
22/12/2018
3 tài liệu
0
1623
22/12/2018
3 tài liệu
0
1114
22/12/2018
6 tài liệu
0
2531
21/12/2018
1 tài liệu
0
488
22/12/2018
1 tài liệu
0
486
22/12/2018
3 tài liệu
0
1280
22/12/2018
4 tài liệu
0
2041
22/12/2018
1 tài liệu
0
483
22/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
2 tài liệu
0
725
22/12/2018
2 tài liệu
0
753
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
465
22/12/2018
4 tài liệu
0
1481
22/12/2018
1 tài liệu
0
482
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
21/12/2018
4 tài liệu
0
1539