Tài liệu

PHU LUC 2.1

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

Ký hiệu

Dạng không phù

hợp

Số lần không

phù hợp

Cộng dồn

% của mỗi lần

không phù hợp

% cộng dồn

E

57

57

28

28

A

50

107

25

53

C

35

142

16

69

D

27

169

14

83

G

12

181

5

88

B

11

192

4

92

F

8

200

8

100

Tổng cộng

200

100

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
321
0 trang
0
295

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1229
6 tài liệu
0
2201
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3220
2 tài liệu
0
833
5 tài liệu
0
2007
1 tài liệu
0
596
4 tài liệu
0
1808
3 tài liệu
0
1843
3 tài liệu
0
1268
6 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1441
4 tài liệu
0
2262
1 tài liệu
0
601
2 tài liệu
0
829
2 tài liệu
0
876
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1668
4 tài liệu
0
1723

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1229
21/12/2018
6 tài liệu
0
2201
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3220
21/12/2018
2 tài liệu
0
810
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
5 tài liệu
0
2007
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
4 tài liệu
0
1808
22/12/2018
3 tài liệu
0
1843
22/12/2018
3 tài liệu
0
1268
22/12/2018
6 tài liệu
0
2920
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1441
22/12/2018
4 tài liệu
0
2262
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
601
22/12/2018
2 tài liệu
0
829
22/12/2018
2 tài liệu
0
876
22/12/2018
1 tài liệu
0
498
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1668
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1146
21/12/2018
4 tài liệu
0
1723