Tài liệu

PHU LUC 1

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

Thời gian:

Địa điểm:

Thành phần tham dự:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Nội dung xem xét:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Yêu cầu chuẩn bị:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Phê duyệt

Ngày……tháng…….năm……..

background image

Người đề xuất

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
233
0 trang
0
412

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
972
6 tài liệu
0
1725
2 tài liệu
0
685
9 tài liệu
0
2545
2 tài liệu
0
660
5 tài liệu
0
1593
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1455
3 tài liệu
0
1434
3 tài liệu
0
1010
6 tài liệu
0
2252
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1156
4 tài liệu
0
1849
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
665
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1382

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
972
21/12/2018
6 tài liệu
0
1725
21/12/2018
2 tài liệu
0
685
21/12/2018
9 tài liệu
0
2545
21/12/2018
2 tài liệu
0
626
21/12/2018
2 tài liệu
0
660
21/12/2018
5 tài liệu
0
1593
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1455
22/12/2018
3 tài liệu
0
1434
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
22/12/2018
6 tài liệu
0
2252
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1156
22/12/2018
4 tài liệu
0
1849
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
665
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
3 tài liệu
0
896
21/12/2018
4 tài liệu
0
1382