Tài liệu

PHU LUC 1

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

Thời gian:

Địa điểm:

Thành phần tham dự:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Nội dung xem xét:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Yêu cầu chuẩn bị:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Phê duyệt

Ngày……tháng…….năm……..

background image

Người đề xuất

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
280
0 trang
0
526

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1167
6 tài liệu
0
2070
2 tài liệu
0
836
9 tài liệu
0
3041
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1912
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1742
3 tài liệu
0
1199
6 tài liệu
0
2745
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2154
1 tài liệu
0
569
2 tài liệu
0
787
2 tài liệu
0
817
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1576
4 tài liệu
0
1650

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1167
21/12/2018
6 tài liệu
0
2070
21/12/2018
2 tài liệu
0
836
21/12/2018
9 tài liệu
0
3041
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
5 tài liệu
0
1912
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1742
22/12/2018
3 tài liệu
0
1199
22/12/2018
6 tài liệu
0
2745
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2154
22/12/2018
1 tài liệu
0
519
22/12/2018
1 tài liệu
0
569
22/12/2018
2 tài liệu
0
787
22/12/2018
2 tài liệu
0
817
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1576
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1080
21/12/2018
4 tài liệu
0
1650