Tài liệu

Phu luc 01 - Mo ta chi tiet nhiem vu, quyen han PTGD.NC

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2013
2 tài liệu
0
1116
3 tài liệu
0
1724
5 tài liệu
0
2407
7 tài liệu
0
3182
10 tài liệu
0
3677
1 tài liệu
0
616
10 tài liệu
0
4170
10 tài liệu
0
3949
4 tài liệu
0
1428
5 tài liệu
0
2333
4 tài liệu
0
2226
3 tài liệu
0
1490
1 tài liệu
0
607
4 tài liệu
0
1435
7 tài liệu
0
2556
3 tài liệu
0
731
7 tài liệu
0
2310
10 tài liệu
0
3457
10 tài liệu
0
3621
10 tài liệu
0
3765
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2525
8 tài liệu
0
2760
5 tài liệu
0
2068
10 tài liệu
0
4489
9 tài liệu
0
3064
10 tài liệu
0
3321
6 tài liệu
0
2020
10 tài liệu
0
3293
6 tài liệu
0
1971
8 tài liệu
0
2648
5 tài liệu
0
1828
6 tài liệu
0
2000
8 tài liệu
0
2486
10 tài liệu
0
3456
8 tài liệu
0
2657
10 tài liệu
0
3383

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2013
28/01/2019
10 tài liệu
0
4844
28/01/2019
2 tài liệu
0
1116
30/01/2019
10 tài liệu
0
4375
28/01/2019
3 tài liệu
0
1724
28/01/2019
5 tài liệu
0
2407
28/01/2019
7 tài liệu
0
3182
28/01/2019
10 tài liệu
0
3677
28/01/2019
1 tài liệu
0
616
28/01/2019
10 tài liệu
0
4170
28/01/2019
10 tài liệu
0
3949
28/01/2019
4 tài liệu
0
1428
28/01/2019
5 tài liệu
0
2320
28/01/2019
3 tài liệu
0
1440
28/01/2019
5 tài liệu
0
2112
28/01/2019
5 tài liệu
0
2333
28/01/2019
4 tài liệu
0
2226
28/01/2019
3 tài liệu
0
1490
28/01/2019
7 tài liệu
0
2928
28/01/2019
1 tài liệu
0
607
28/01/2019
4 tài liệu
0
1435
28/01/2019
7 tài liệu
0
2556
28/01/2019
3 tài liệu
0
731
28/01/2019
7 tài liệu
0
2310
28/01/2019
10 tài liệu
0
3457
28/01/2019
10 tài liệu
0
3621
28/01/2019
10 tài liệu
0
3765
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2525
28/01/2019
8 tài liệu
0
2760
28/01/2019
5 tài liệu
0
2068
28/01/2019
10 tài liệu
0
4489
28/01/2019
9 tài liệu
0
3064
28/01/2019
10 tài liệu
0
3321
28/01/2019
6 tài liệu
0
2020
28/01/2019
10 tài liệu
0
3293
28/01/2019
6 tài liệu
0
1971
28/01/2019
8 tài liệu
0
2648
28/01/2019
5 tài liệu
0
1828
28/01/2019
6 tài liệu
0
2000
28/01/2019
8 tài liệu
0
2486
28/01/2019
10 tài liệu
0
3456
28/01/2019
8 tài liệu
0
2657
28/01/2019
10 tài liệu
0
3383