Tài liệu

Phu luc 01 - Mo ta chi tiet nhiem vu, quyen han PTGD.NC

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2270
2 tài liệu
0
1239
3 tài liệu
0
1909
5 tài liệu
0
2699
7 tài liệu
0
3556
10 tài liệu
0
4164
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4679
10 tài liệu
0
4432
4 tài liệu
0
1585
5 tài liệu
0
2636
4 tài liệu
0
2497
3 tài liệu
0
1677
1 tài liệu
0
676
4 tài liệu
0
1639
7 tài liệu
0
2881
3 tài liệu
0
839
7 tài liệu
0
2611
10 tài liệu
0
3919
10 tài liệu
0
4189
10 tài liệu
0
4207
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2856
8 tài liệu
0
3134
5 tài liệu
0
2326
10 tài liệu
0
4996
9 tài liệu
0
3494
10 tài liệu
0
3778
6 tài liệu
0
2282
10 tài liệu
0
3740
6 tài liệu
0
2261
8 tài liệu
0
2998
5 tài liệu
0
2066
6 tài liệu
0
2291
8 tài liệu
0
2854
10 tài liệu
0
3963
8 tài liệu
0
3020
10 tài liệu
0
3849

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2270
28/01/2019
10 tài liệu
0
5495
28/01/2019
2 tài liệu
0
1239
30/01/2019
10 tài liệu
0
4915
28/01/2019
3 tài liệu
0
1909
28/01/2019
5 tài liệu
0
2699
28/01/2019
7 tài liệu
0
3556
28/01/2019
10 tài liệu
0
4164
28/01/2019
1 tài liệu
0
708
28/01/2019
10 tài liệu
0
4679
28/01/2019
10 tài liệu
0
4432
28/01/2019
4 tài liệu
0
1585
28/01/2019
5 tài liệu
0
2583
28/01/2019
3 tài liệu
0
1615
28/01/2019
5 tài liệu
0
2413
28/01/2019
5 tài liệu
0
2636
28/01/2019
4 tài liệu
0
2497
28/01/2019
3 tài liệu
0
1677
28/01/2019
7 tài liệu
0
3252
28/01/2019
1 tài liệu
0
676
28/01/2019
4 tài liệu
0
1639
28/01/2019
7 tài liệu
0
2881
28/01/2019
3 tài liệu
0
839
28/01/2019
7 tài liệu
0
2611
28/01/2019
10 tài liệu
0
3919
28/01/2019
10 tài liệu
0
4189
28/01/2019
10 tài liệu
0
4207
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2856
28/01/2019
8 tài liệu
0
3134
28/01/2019
5 tài liệu
0
2326
28/01/2019
10 tài liệu
0
4996
28/01/2019
9 tài liệu
0
3494
28/01/2019
10 tài liệu
0
3778
28/01/2019
6 tài liệu
0
2282
28/01/2019
10 tài liệu
0
3740
28/01/2019
6 tài liệu
0
2261
28/01/2019
8 tài liệu
0
2998
28/01/2019
5 tài liệu
0
2066
28/01/2019
6 tài liệu
0
2291
28/01/2019
8 tài liệu
0
2854
28/01/2019
10 tài liệu
0
3963
28/01/2019
8 tài liệu
0
3020
28/01/2019
10 tài liệu
0
3849