Tài liệu

Phu luc 01 - Mo ta chi tiet nhiem vu, quyen han PTGD.NC

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2615
3 tài liệu
0
1895
1 tài liệu
0
777
4 tài liệu
0
1910
7 tài liệu
0
3273
3 tài liệu
0
963
7 tài liệu
0
2975
10 tài liệu
0
4494
10 tài liệu
0
4806
10 tài liệu
0
4732
2 tài liệu
0
1381
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3239
8 tài liệu
0
3576
5 tài liệu
0
2610
10 tài liệu
0
5634
9 tài liệu
0
3999
10 tài liệu
0
4280
6 tài liệu
0
2611
10 tài liệu
0
4268
6 tài liệu
0
2561
3 tài liệu
0
2153
8 tài liệu
0
3448
5 tài liệu
0
2330
6 tài liệu
0
2615
8 tài liệu
0
3265
10 tài liệu
0
4613
5 tài liệu
0
3037
7 tài liệu
0
3981
10 tài liệu
0
4709
1 tài liệu
0
823
10 tài liệu
0
5285
10 tài liệu
0
4999
4 tài liệu
0
1788
5 tài liệu
0
3041
4 tài liệu
0
2839
8 tài liệu
0
3385
10 tài liệu
0
4403

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2615
28/01/2019
3 tài liệu
0
1895
28/01/2019
7 tài liệu
0
3657
28/01/2019
1 tài liệu
0
777
28/01/2019
4 tài liệu
0
1910
28/01/2019
7 tài liệu
0
3273
28/01/2019
3 tài liệu
0
963
28/01/2019
7 tài liệu
0
2975
28/01/2019
10 tài liệu
0
4494
28/01/2019
10 tài liệu
0
4806
28/01/2019
10 tài liệu
0
4732
28/01/2019
10 tài liệu
0
6197
28/01/2019
2 tài liệu
0
1381
30/01/2019
10 tài liệu
0
5545
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3239
28/01/2019
8 tài liệu
0
3576
28/01/2019
5 tài liệu
0
2610
28/01/2019
10 tài liệu
0
5634
28/01/2019
9 tài liệu
0
3999
28/01/2019
10 tài liệu
0
4280
28/01/2019
6 tài liệu
0
2611
28/01/2019
10 tài liệu
0
4268
28/01/2019
6 tài liệu
0
2561
28/01/2019
3 tài liệu
0
2153
28/01/2019
8 tài liệu
0
3448
28/01/2019
5 tài liệu
0
2330
28/01/2019
6 tài liệu
0
2615
28/01/2019
8 tài liệu
0
3265
28/01/2019
10 tài liệu
0
4613
28/01/2019
5 tài liệu
0
3037
28/01/2019
7 tài liệu
0
3981
28/01/2019
10 tài liệu
0
4709
28/01/2019
1 tài liệu
0
823
28/01/2019
10 tài liệu
0
5285
28/01/2019
10 tài liệu
0
4999
28/01/2019
4 tài liệu
0
1788
28/01/2019
5 tài liệu
0
2865
28/01/2019
3 tài liệu
0
1814
28/01/2019
5 tài liệu
0
2755
28/01/2019
5 tài liệu
0
3041
28/01/2019
4 tài liệu
0
2839
28/01/2019
8 tài liệu
0
3385
28/01/2019
10 tài liệu
0
4403