Tài liệu

Phiếu thăng chức

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Phần này chúng tôi đang cập nhật

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức
Họ tên: Lâm Vân
Tuổi: 53
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 5 năm
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Nguyễn Gia Thọ: 

Cao

Lê Huy Cận:

Trung bình

Hoàng Hùng:

Thấp

Chức vụ: Phụ trách đào tạo tuyển dụng
Họ tên: Nguyễn Gia Thọ
Tuổi: 42
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 2 năm
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
623
6 tài liệu
0
2492
4 tài liệu
0
3488
2 tài liệu
0
946
1 tài liệu
0
623
5 tài liệu
0
2313
4 tài liệu
0
2031
3 tài liệu
0
1159
1 tài liệu
0
633

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
623
26/09/2018
6 tài liệu
0
2492
26/09/2018
4 tài liệu
0
3488
26/09/2018
2 tài liệu
0
946
26/09/2018
1 tài liệu
0
623
26/09/2018
5 tài liệu
0
2313
26/09/2018
4 tài liệu
0
2031
26/09/2018
3 tài liệu
0
1159
26/09/2018
1 tài liệu
0
633