Tài liệu

Phiếu thăng chức

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Phần này chúng tôi đang cập nhật

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức
Họ tên: Lâm Vân
Tuổi: 53
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 5 năm
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Nguyễn Gia Thọ: 

Cao

Lê Huy Cận:

Trung bình

Hoàng Hùng:

Thấp

Chức vụ: Phụ trách đào tạo tuyển dụng
Họ tên: Nguyễn Gia Thọ
Tuổi: 42
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 2 năm
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
861
5 tài liệu
0
3240
3 tài liệu
0
1684
4 tài liệu
0
2761
2 tài liệu
0
1381
1 tài liệu
0
850
4 tài liệu
0
5197
1 tài liệu
0
924
6 tài liệu
0
3472

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
861
26/09/2018
5 tài liệu
0
3240
26/09/2018
3 tài liệu
0
1684
26/09/2018
4 tài liệu
0
2761
26/09/2018
2 tài liệu
0
1381
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
4 tài liệu
0
5197
26/09/2018
1 tài liệu
0
924
26/09/2018
6 tài liệu
0
3472