Tài liệu

Phiếu thăng chức giám đốc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Phần này chúng tôi đang cập nhật

Chức vụ: Giám đốc
Họ tên: Nguyễn Văn Nam
Tuổi: 45
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 10 năm
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Lâm Vân: 

Cao

Lê Hoàng:

Trung bình

Hoàng Trung Phong:

Thấp

Chức vụ: Trưởng phòng TC
Họ tên: Lâm Vân
Tuổi: 42
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 5 năm
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
518

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
602
6 tài liệu
0
2422
4 tài liệu
0
3321
2 tài liệu
0
909
1 tài liệu
0
603
5 tài liệu
0
2245
4 tài liệu
0
1952
3 tài liệu
0
1119
1 tài liệu
0
611

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
602
26/09/2018
6 tài liệu
0
2422
26/09/2018
4 tài liệu
0
3321
26/09/2018
2 tài liệu
0
909
26/09/2018
1 tài liệu
0
603
26/09/2018
5 tài liệu
0
2245
26/09/2018
4 tài liệu
0
1952
26/09/2018
3 tài liệu
0
1119
26/09/2018
1 tài liệu
0
611