Tài liệu

Phiếu điều tra đánh giá kết quả đào tạo

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

PHIẾU ĐIỀU TRA

Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo

Stt

Nội dung đánh giá

Nhận xét khác của nhân viên

Mức độ đánh giá

Kém

Yếu

T/bình

Khá

Tốt

1

Anh chị đánh giá chung 
về chất lượng của khoá 
đào tạo

2

Anh chị có nhận thấy 
chương trình có xứng 
đáng với các chi phí về 
tiền bạc và thời gian 
không?

3

Anh chị đánh giá gì về 
các vấn đề sau đây của 
chương trình đào tạo.
Ý nghĩa thực tiễn?
Thông tin mới?
Chuẩn bị chu đáo, kỹ 
lưỡng?3
Giúp ích cho cá nhân?
Phù hợp với công việc 
đang làm?
Mức độ hiệu quả việc sử 
dụng thời gian?
Tính hấp dẫn cuốn hút?
Rõ ràng, dễ hiểu

4

Nhận xét chung về những 
gì anh chị đã học thêm ở 
khoá học?

5

Mức độ được chia xẻ 
thông tin, kiến thức với 
học viên khác?

6

Cơ hội để tham khảo ý 
kiến, nói chuyện với cán 
bộ giảng dạy?

Xin vui lòng cho biết những gì anh chị muốn học thêm ở khoá học?

Người thực hiện:………………………………Ngày:…………………Ký tên:………………………..

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
862
3 tài liệu
0
1688
4 tài liệu
0
2765
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
4 tài liệu
0
5217
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1234
6 tài liệu
0
3479

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
862
26/09/2018
3 tài liệu
0
1688
26/09/2018
4 tài liệu
0
2765
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
4 tài liệu
0
5217
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1234
26/09/2018
6 tài liệu
0
3479