Tài liệu

Phân tích môi trường nhân sự

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

A – Môi trường vĩ mô:

1.

Thị trường lao động:

a> Khả năng cung cấp nguồn lao động:

2.

Mức sống dân cư:

3.

Các qui định pháp luật:

4.

Mức độ khốc liệt cạnh tranh trên thị trường:

5.

Văn hoá dân tộc:

6.

Trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia, khu vực, toàn cầu:

B – Môi trường tác nghiệp (các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp):

1.

Định hướng cạnh tranh trong ngành:

a>

Mức độ cạnh tranh hàng hoá:

b>

Mức độ cạnh tranh nguồn cung ứng lao động:

2.

Khách hàng:

3.

Nhà cung ứng:

4.

Đối thủ tiềm ẩn:

5.

Hàng hoá thay thế:

C – Môi trường nội bộ doanh nghiệp:

1.

Nguồn nhân lực:

a>

Thế mạnh nguồn nhân lực doanh nghiệp:

b>

Nhân viên tương lai mong đợi gì ở doanh nghiệp:

c>

Khả năng tuyển dung nguồn nhân lực có giá trị cao

2.

Tài chính doanh nghiệp:

3.

Trình độ khoa học công nghệ doanh nghiệp:

4.

Khả năng nghiên cứu và phát triển:

D – Chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp là gỉ?

1.

Chiến lược?

2.

Mục tiêu dài hạn:

3.

Mục tiêu ngắn hạn:

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC

I – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 
1.

Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiêp:

a>

số lượng cơ cấu theo tuổi, giới tính, trình độ văn hoá:

b>

Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm khả năng hoàn thành 
nhiệm vụ, so sánh mức độ phức tạp công việc:

c>

Kỷ luật lao động và các phẩm chất cá nhân khác như mức độ nhiệt tình, tận tâm 
sáng kiến trong công việc.

2.

Cơ cấu tổ chức:

a>

Loại hình cơ cấu được áp dụng trong doanh nghiệp:

b>

Phân công chức năng giữa các bộ phận (phù hợp – chồng chéo, bỏ sót không rõ 
ràng):

c>

Có chính sách nguồn nhân lực áp dụng trong doanh nghiệp như tuyển dụng đào 
tạo, huấn luyện, khen thưởng.

II – ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:
1 – TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ:

a>

Số lượng, cơ cấu của nhân viên mới được tuyển dụng theo các nguồn khác nhau, 
loại nào dễ loại nào khó.

b>

Hình thức tiêu chuẩn trình tự thực hiện

c>

Cách thức phân công và bố trí nhân viên.

d>

Tổng chi phí tuyển dụng, cơ cấu chi phí tuyển dụng, chi phí tuyển / nhân viên mới 
và theo các nguồn tuyển dụng khác nhau.

e>

Tổng số nhân viên mới/tổng số nhân viên, hệ số ôn định, tại sao nhân viên nghỉ 
việc.

f>

Chi phí trung bình để có thể thay thế một nhân viên.

g>

Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách qui chế của nhà nước và doanh nghiệp đến 
tuyển dụng.

h>

Phân tích ảnh hưởng của tuyển dụng và bố trí đến hoạt động của doanh nghiệp.

2 – ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN:

a>

Số lượt người tham gia các khoá đào tạo.

b>

Cơ cấu và số lượng các khoá đào tạo.

c>

Hình thúc nội dung và các chương trình đào tạo.

d>

Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và phát triển doanh nghiệp.

e>

Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng (sự phụ hợp)

f>

Tổng chi phí đào tạo, chi phí đào tạo trung bình/nhân viên.

g>

Tỷ trọng đào tạo/giá thành sản phẩm.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 
h>

Đánh giá kết quả đào tạo.

3 – HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG, PHÚC LỢI:

a>

Các thức xác định quỹ lương doanh nghiệp.

b>

Cách thức xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp.

c>

Phương pháp đánh giá và khen thuởng nhân viên.

d>

Thu nhập trung bình và bội số tiền lương trong doanh nghiệp, trong bộ phận gián 
tiếp, trực tiếp sản xuất và một số bộ phận đặc trưng.

e>

Các loại thưởng phụ cấp phúc lợi được áp dụng trong doanh nghiệp.

f>

Cơ cấp thu nhập theo các thành phần lương cơ bản, thưởng, phúc lợi, phụ cấp .

g>

Đánh giá ảnh hửơng của hệ thống tiền lương phụ cấp phúc lợi, thưởng đến việc 
kích thích nhân viên nâng cao trình độ lành nghề năng suất lao động.

4 – QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN:

a>

a>  Quan hệ giữa nhà quản tri và nhân viên trong doanh nghiệp

b>

Phong cách làm việc

c>

Đặc điểm của nhân viên về tính hợp tác tính thích nghi mức độ chịu đựng chấp 
nhận xung đột …..trong công việc

d>

Sự thoả mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp:

e>

Giá trị văn hoá truyền thống trong doanh nghiệp.

5 – CHI PHÍ CÁC HÀNH VI CỦA NHÂN VIÊN:

a>

Tổn thất gây ra do bãi công, nghỉ việc, kỷ luật lao động kém.

b> L[]

IV – ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH 
NGHIỆP:

1.

Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực thông qua hoạt động của Phòng 
TCHC/nguồn nhân lực thông qua hai chỉ tiêu: kết quả kinh doanh/nhân viên và sự 
hài lòng thoả mãn của nhân viên trong doanh nghiệp.

2.

Đánh giá mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động của Phòng TC thông qua hai chỉ 
tiêu: Trình độ năng lực và vai trò của Phòng TC trong doanh nghiệp; các thức thực 
hiện các chức năng quản trị con người trong doanh nghiệp.

3.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
861
5 tài liệu
0
3245
4 tài liệu
0
2764
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
4 tài liệu
0
5212
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1234
6 tài liệu
0
3478

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
861
26/09/2018
5 tài liệu
0
3245
26/09/2018
4 tài liệu
0
2764
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
4 tài liệu
0
5212
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1234
26/09/2018
6 tài liệu
0
3478