Tài liệu

Phan Quyen, Uy Quyen

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. “

Phân quyền & ủy quyền

” là gì?

Phân quyền là việc phân chia một phần quyền lực ra quyết định cho cấp dưới

Phân quyền  được thực thi trên cơ sở hiểu rõ khả năng, lòng nhiệt tình, cũng như cách

nghĩ, cách làm của người được phân quyền

Phân quyền, giao việc phải đảm bảo sự rõ ràng, đầy đủ. Cho phép cấp dưới tham gia vào

quá trình giao việc, nhờ vậy, tạo được sự ủng hộ đối với công việc được giao

Định hướng kết quả là một yêu cầu quan trọng của phân quyền

Uỷ quyền là việc trao cho cấp dưới quyền hành giải quyết công việc trong một số trường

hợp cụ thể

Uỷ quyền cũng được thực thi trên c sở năng lực, trình độ của người được uỷ quyền. Căn

cứ vào yêu cầu công việc, người uỷ quyền có thể tiến hành uỷ quyền toàn bộ, uỷ quyền

từng bước, hoặc ủy quyền có giới hạn

Phân quyền & ủy quyền (Employee Empower & Delegation)

1

F2 – Phân quyền & Ủy quyền

F2 – Phân quyền & Ủy quyền

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Phân quyền & ủy quyền”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

 Hỗ trợ nhân viên ra quyêt đinh trong công viêc hang ngay, ma không ap đăt quyêt đinh

cua minh lên nhân viên.

 Có thể xac đinh được điểm manh điểm yêu, khả năng va han chê cua nhân viên để bô

trí trach nhiêm quyên han hợp lý.

 Hiểu rõ công viêc, từ đó có khả năng phân quyên, uỷ quyên nhân viên vao nhưng đâu

viêc phù hợp.

 Có thể xac đinh được nhưng tai nguyên chính va thông tin cân thiêt để hỗ trợ cho nhân

viên tự hoan thanh tôt công viêc được giao.

Cấp 2

Năng lực làm việc

 Không can thiêp nhiêu vao công viêc va quyêt đinh hang ngay cua nhân viên.
 Có thể chon đung ngươi có năng lực, trinh độ va đung vi trí công viêc thích hợp để ho

có thể tự quản lý va lam viêc một cach hiêu quả nhât.

 Có thể phân chia công viêc lơn thanh nhưng công viêc nhỏ va chi tiêt hơn ma có thể

đinh lượng va đinh tính được, từ đó phân quyên uy quyên nhưng công viêc đó.

 Có thể xac đinh va kip thơi cung câp đây đu nhưng sự hỗ trợ cân thiêt vê măt nhân lực,

tai chính, đao tao, thông tin, v.v... để nhân viên hoan thanh tôt công viêc được uy
quyên.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 Truyên đat rõ rang cho nhân viên nhưng viêc cân phải hoan tât, nhưng không can thiêp

vao cach thưc va phương phap ho triển khai công viêc.

 Phân quyên, uy quyên công viêc đung ngươi vơi năng lực thích hợp, cho phép câp dươi

tham gia một phần vào quá trình giao việc để tạo được sự phù hợp và đồng thuận cao.

 Đinh nghia rõ rang nhưng kêt qua mong đợi từ công viêc va nhưng tiêu chí xac đinh

mưc độ thanh công cua công viêc để phân quyên uy quyên được rõ rang cụ thể va hiêu
quả hơn.

Giao quyên han va cung câp đao tao, thông tin, tai nguyên đây đu cho nhân viên tương
ưng vơi trach nhiêm cua ho để ho có thể thực thi công viêc một cach dễ dang.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

Phân quyền & ủy quyền (Employee Empower & Delegation)

2

background image

 Tin tương vao nhân viên va săn sang cung câp cơ hội phat triển tôt nhât cho nhân viên

băng cach giao quyên uy quyên cho ho nhiêu trach nhiêm quan trong.

 Để nhân viên chu động trong qua trinh nhân công viêc phù hợp vơi nguyên vong va

năng lực cua ho.

 Xac đinh rõ được công viêc cụ thể cân được hoan tât, cac môc thơi gian, va cac tiêu

chuân có thể kiểm đinh được.

 Đap ưng được nhưng nhu câu va đoi hỏi thích hợp cua nhân viên vê măt tai nguyên,

thông tin, hoăc quyên han tao điêu kiên cho ho thực hiên tôt công viêc.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

   Khi phân quyền, uỷ quyền, bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

Khi nào thì cần phải phân, uỷ quyền?

Người được phân, uỷ quyền cần phải có những phẩm chất gì? Năng lực? Trình độ? Nhiệt

tình? Quyết tâm? Cách nghĩ, cách làm?...

Các nguyên tắc khi phân, uỷ quyền là gì?

Làm thế nào để đảm bảo được sự cân đối giữa trách nhiệm và quyền hạn?

Cấp dưới nên được tham gia ở mức độ nào vào quá trình phân quyền?

Cần phải giám sát cấp dưới ở mức độ nào khi đã phân quyền?

Khi nào thì uỷ quyền toàn bộ, uỷ quyền từng bước, uỷ quyền có giới hạn?

Các nguyên tắc để uỷ quyền hiệu quả là gì?

Tiến trình uỷ quyền được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn thực hành:

Học hỏi những bài học kinh nghiệm của những người đi trước

Nắm rõ năng lực, trình  độ, lòng nhiệt tình, quyết tâm, cách nghĩ, cách làm của người

được phân, uỷ quyền

Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình bàn thảo để đi đến quyết định cuối cùng

Phân quyền & ủy quyền (Employee Empower & Delegation)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực quản lý

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
458
0 trang
0
506
0 trang
0
470
0 trang
0
630
0 trang
0
520

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2859
1 tài liệu
0
827
1 tài liệu
0
826
7 tài liệu
0
4024
6 tài liệu
0
3595

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2859
17/09/2018
1 tài liệu
0
827
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
7 tài liệu
0
4024
17/09/2018
6 tài liệu
0
3595