Tài liệu

Phần mềm HRM bằng excel ver 2

15/01/2019
0 trang
0
0
background image

4 ORANGES CO., LTD
Phòng Nhân Sự

TD_KKHD07:32:4701/15/2019

Trang 1

PHIEÁU THEO DOÕI THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

Töø ngaøy:

6/1/2007

Ñeán:

6/30/2007

#NAME?

STT

MSNV

Hoï Vaø Teân

Boä phaän

Loïai HÑLÑ

PHIEÁU ÑEÀ NGHÒ KYÙ KEÁT HÑLÑ

BAÛN HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

Giao đi

Nh n l i

Giao đi

Nh n l i

Ngaøy

Kyù teân Ngaøy

Kyù teânNgaøy

Kyù teânNgaøy

Kyù teân

1 0001A

Nguyeãn Vaên A1

Ban toång giaùm ñoác12 thaùng 1/1/2007 6/28/2007

2 0002A

Nguyeãn Vaên A2

Keá toaùn

12 thaùng 1/2/2007 6/29/2007

3 0003A

Nguyeãn Vaên A3

Keá toaùn

12 thaùng 1/3/2007 6/30/2007

4 0014A

Nguyeãn Vaên A14

Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SN

12 thaùng 1/14/2007 6/28/2007

5 0015A

Nguyeãn Vaên A15

Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SD

12 thaùng 1/15/2007 6/29/2007

6 0016A

Nguyeãn Vaên A16

Kho NVL/Toå Xe naâng12 thaùng 1/16/2007 6/30/2007

7 0022A

Nguyeãn Vaên A22

Xöôûng SN/ Pha maøu SN

12 thaùng 1/22/2007 6/28/2007

8 0023A

Nguyeãn Vaên A23

Xöôûng SN/ Ñoùng goùi SN

12 thaùng 1/23/2007 6/29/2007

9 0024A

Nguyeãn Vaên A24

Xöôûng SN/ Toå xe naâng SN

12 thaùng 1/24/2007 6/30/2007

10 0046A

Nguyeãn Vaên A46

Phoøng KCS (Q.C)

12 thaùng 2/15/2007 6/28/2007

11 0050A

Nguyeãn Vaên A50

Phoøng KCS (Q.C)

12 thaùng 2/19/2007 6/28/2007

Toång coäng

Ngaøy 

vaøo 
laøm

Ngaøy 

keát 

thuùc 

HÑLÑNga

øy keát 

thuùc 
HÑLÑ

GHI

CHU

ÙGHI

CHU

Ù

Ngöôøi

nhaänNgö

ôøi

nhaän

Ngöôø

i

 

traûN
göôøi

 traû

Ngöôø

i

nhaän

Ngöôø

i

nhaän

Ngöôø

i

 

traûN
göôøi

 traû

background image

phan_mem_hrm_bang_excel_ver_2.xlsxTong hop nguon nhan luc01/15/201907:32:48

Page 2 of 35

BAÛNG TOÅNG HÔÏP NGUOÀN NHAÂN LÖÏC

Tính ñeán: Ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2019

BAÛNG 2: SOÁ LIEÄU TOÅNG HÔÏP THEO CHÖÙC DANH:

BAÛNG 1: SOÁ LIEÄU TOÂNG HÔÏP THEO BOÄ PHAÄN

(Ñôn vò tính: Ngöôøi)

CHÖÙC DANH

Nam

Nöõ

TOÅNG SOÁ

TRÌNH ÑOÄ HOÏC VAÁN

TT

      BOÄ PHAÄN

Nam NöõToång soá

TRÌNH ÑOÄ HOÏC VAÁN

Ñaïi hoïc

Cao ñaúng

Trung caáp

Sô caáp

Sinh vieân

12/12

12/12 11/12 10/12 CAÁP 3 9/12

8/12

7/12

6/12 CAÁP 2 5/12

4/12

3/12

2/12

1/12 CAÁP 1

1 Ban toång giaùm ñoác

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Toång Giaùm Ñoác

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

2 Ngöôøi nöôùc ngoaøi

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

Phoù Toång Giaùm Ñoác

1

0.9%

0

0.0%

1

0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

3 Keá toaùn

1

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

3

Trôï Lyù Toång Giaùm Ñoác

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

4 Nhaân söï

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

4

Giaùm Ñoác

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0

5 Taïp vuï

2

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

Chuyeân Gia

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0

6 Khaùch haøng

1

1

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Keá Toaùn Tröôûng

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1

7 Mua haøng

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Phoù Giaùm Ñoác

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

8 Baûo trì & HSE

1

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Tröôûng Phoøng

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

9 Nhaø maùy saûn xuaát

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

9

Quaûn Ñoác

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0

10 Kho NVL/Vaên phoøng

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10

Chuyeân Vieân Vi Tính

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0

11 Kho NVL/Toå bôm keo ALKYD 2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

11

Phoù Phoøng

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1

12 Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SN

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

12

Phoù Quaûn Ñoác

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

13 Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SD

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

13

Keá Toaùn Toång Hôïp

49 44.1%

1

0.9%

50 45.0%

2 1.8%

2 1.8%

2 1.8%

2 1.8%

2 1.8%

6 5.4%

2

14 Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SN

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

14

Tröôûng Boä Phaän

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

15 Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SD

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

15

Keá Toaùn Tröôûng Chi Nhaùnh2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

16 Kho NVL/Toå Xe naâng

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

16

Tröôûng Khu Vöïc

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

17 Toå xuaát haøng thaønh phaåm SN

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

17

Phoù Boä Phaän

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

18 Toå xuaát haøng thaønh phaåm SD

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

18

Keá Toaùn Giaù Thaønh

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

19 Xöôûng SN/ Vaên phoøng

2

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

19

Thuû Quyõ

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

20 Xöôûng SN/ Khuaáy SN

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

20

Thuû Kho

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

21 Xöôûng SN/ Letdown SN

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

21

Toå Tröôûng

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

22 Xöôûng SN/ Pha maøu SN

1

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

22

Giam Saùt Tieáp Thò

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0

23 Xöôûng SN/ Ñoùng goùi SN

2

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

23

Toå Phoù

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0

24 Xöôûng SN/ Toå xe naâng SN 2

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Nhaân Vieân Kyõ Thuaät

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1

25 Xöôûng SN/ Taùi cheá SN

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Coâng Nhaân Kyõ Thuaät

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

26 Xöôûng SD/ Vaên phoøng

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Nhaân Vieân

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

27 Xöôûng SD/ Khuaáy SD

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

27

Taøi Xeá

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0 0.0%

0

28 Xöôûng SD/ Pha maøu SD

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

28

Coâng Nhaân

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0 0.0%

0

29 Xöôûng SD/ Ñoùng goùi SD

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

29

Tö Vaán Coâng Trình

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1

30 Xöôûng SD/ Toå xe naâng SD 1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

30

Coá Vaán Toång Giaùm Ñoác

1

0.9%

1

0.9%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

31 Xöôûng SD/ Taùi cheá SD

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Giaùm Saùt

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0

32 Xöôûng Boät treùt

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

32

Kyõ Thuaät Vieân

2

1.8%

0

0.0%

2

1.8%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 0.9%

0

33 Phoøng kyõ thuaät

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

33

theâm anh tröôøng chöùc danh0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

34 Phoøng KCS (Q.C)

46

0

46

2

2

2

2

2

5

2

2

2

6

2

2

3

3

10

3

2

2

2

2

11

4

34

NGOÏC THEÂM LAÀN 1

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

35 theâm thöû môùi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

THEÂM LAÀN 2

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

36 theâm anh tröôøng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

37 NGOÏC THEÂM LAÀN 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

38 theâm laàn nöõa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

Coäng:

102

9

111

6

5

6

6

6

8

6

6

6

18

6

6

6

6

24

5

5

5

5

5

25

7

54

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

55

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

56

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

57

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

58

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

59

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

60

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

61

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

62

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

63

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

64

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

65

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

66

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

67

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

68

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

69

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

MAÕ 

SOÁ

Treân ñaïi 

hoïc

Treân 

ñaïi 

hoïc

Ñaïi 

hoïc

Cao 

ñaúng

Trung 

caáp

Sô 

caáp

Sinh 

vieân

Khoân

g

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

Tyû 

troïng

Soá 

löôïng

background image

phan_mem_hrm_bang_excel_ver_2.xlsxTong hop nguon nhan luc01/15/201907:32:48

Page 3 of 35

70

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

71

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

72

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

73

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0

Mô tả tài liệu

Mẫu phần mềm nhân sự, phần mềm HRM bằng excel

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
10012
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
1036

Bộ tài liệu liên quan

12/01/2019
8 tài liệu
0
10012
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
10 tài liệu
0
7318
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
1036