Tài liệu

Phần mềm HRM bằng excel ver 1

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

34

Boä phaän (Bophan)

Maõ BP

Nam

Ban toång giaùm ñoác

1

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Nöõ

Ngöôøi nöôùc ngoaøi

2

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Keá toaùn

3

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Roài

Nhaân söï

4

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Chöa

Taïp vuï

5

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Khaùch haøng

6

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Nheï

Mua haøng

7

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Naëng

Baûo trì & HSE

8

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Nhaø maùy saûn xuaát

9

Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

1 Coù

Kho NVL/Vaên phoøng

10 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

0 KhoângKho NVL/Toå bôm keo ALKYD

11 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SN12 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SD13 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SN 14 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SD 15 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Kho NVL/Toå Xe naâng

16 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Toå xuaát haøng thaønh phaåm SN

17 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Toå xuaát haøng thaønh phaåm SD

18 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Vaên phoøng

19 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Khuaáy SN

20 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Letdown SN

21 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Pha maøu SN

22 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Ñoùng goùi SN

23 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Toå xe naâng SN

24 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SN/ Taùi cheá SN

25 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SD/ Vaên phoøng

26 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SD/ Khuaáy SD

27 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SD/ Pha maøu SD

28 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SD/ Ñoùng goùi SD

29 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SD/ Toå xe naâng SD

30 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng SD/ Taùi cheá SD

31 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Xöôûng Boät treùt

32 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Phoøng kyõ thuaät

33 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

Phoøng KCS (Q.C)

34 Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

background image
background image

Mô tả tài liệu

Mẫu phần mềm nhân sự, phần mềm HRM bằng excel

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
9303
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
971
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

12/01/2019
8 tài liệu
0
9303
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
10 tài liệu
0
6810
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
971
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0