Tài liệu

Phân cấp văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Phụ lục 14

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Stt

Yêu tố

Trọng

số

Phân cấp

Tổng điểm

Yếu-1

T.bình-2

Khá-3

Mạnh-4

1

Kiến trúc của Doanh nghiệp

0.367

2

Sản phẩm

0.551

3

Máy móc, công nghệ

0.367

4

Các nghi lễ

0.551

5

Giai thoại

0.551

6

Biểu tượng

0.734

7

Ngôn ngữ, khẩu hiệu

0.734

8

Phong cách giao tiếp.ngôn 
ngữ

0.734

9

Sứ mạng của tổ chức, triết lý
kinh doanh

0.734

10

Tri thức của doanh nghiệp

0.734

11

Quy trình, thủ tục, hướng 
dẫn, các biểu mẫu

0.551

12

Phong cách lãnh đạo

0.551

13

Sự phân chia quyền lực

0.367

14

Tính cách của doanh nghiệp: 0.734

15

Lý tưởng

0.551

16

Niềm tin

0.734

17

Chuẩn mực đạo đức

0.551

TỔNG CỘNG

Ghi chú: Tổng điểm = Trọng số * điểm phân cấp
               Tổng cộng bằng tổng điểm
               Điểm bằng tổng cộng / 10

VHDN được phân làm 4 lọai như trên theo mức điềm số 
+ Mạnh: trên 3 – 4 (không có yếu tố nào cấp yếu, tối đa có 2 yếu tố cấp TB)
+ Khá: trên 2 – 3    (tối đa có 2 yếu tố cấp yếu)
+ TB: trên 1 – 2

Version 1.0

Page 1 of 2

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

+ Yếu: dưới 1 

Version 1.0

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6107
10 tài liệu
0
7688
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3093
6 tài liệu
0
2172
9 tài liệu
0
6210
1 tài liệu
0
1176

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6107
12/09/2018
10 tài liệu
0
7688
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3093
12/09/2018
6 tài liệu
0
2172
12/09/2018
9 tài liệu
0
6210
12/09/2018
1 tài liệu
0
1176