Tài liệu

Phân bổ năng lực theo vị trí và chức danh

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

BẢNG PHÂN BỐ NĂNG LỰC CHO CÁC VỊ TRÍ VÀ CHỨC DANH

A. Công việc: NHÂN SỰ

Stt

Năng lực

Chức danh

Chuyên viên lương

Chuyên viên tuyển dụng

Năng lực kỹ thuật

Năng lực phẩm chất thái độ hành vi

B. Công việc: MARKETING

Stt

Năng lực

Chức danh

Chuyên viên tổ chức sự kiện

Chuyên viên PR

Năng lực kỹ thuật

Năng lực phẩm chất thái độ hành vi

B. Công việc: SALES

Stt

Năng lực

Chức danh

Sales 01

Sales 02

Năng lực kỹ thuật

Hiểu biết về sản phẩm

C2

C2

Hiểu biết thị trường

C3

Hiệu quả bán hàng

C3

Kỹ năng quản lý hàng

C3

Web: www.hrlink.vn Mail:

LOGO

background image

Kỹ năng quản lý nhóm

C3

Năng lực phẩm chất thái độ hành vi

Thái độ chuyên cần
Tinh thần làm việc nhóm
Khả năng lôi cuốn ảnh hưởng
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng tổ chức công việc

background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

BẢNG PHÂN BỐ NĂNG LỰC CHO CÁC VỊ TRÍ VÀ CHỨC DANH

Chức danh

Ghi chú

Chuyên viên hành chính

Trợ lý Giám Đốc  Phó Giám Đốc

Giám Đốc

Năng lực kỹ thuật

Năng lực phẩm chất thái độ hành vi

Chức danh

Ghi chú

Chuyên viên xây dựng cộng đồng

Trợ lý 

Phó Phòng

Trưởng Phòng

Năng lực kỹ thuật

Năng lực phẩm chất thái độ hành vi

Chức danh

Ghi chú

Superviser

Trợ lý 

Phó Phòng

Trưởng Phòng

Năng lực kỹ thuật

C2

C3

 www.hrlink.vn Mail: contacts@cpoclub.net

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2793
09/10/2018
3 tài liệu
0
2476
09/10/2018
3 tài liệu
0
1691
09/10/2018
2 tài liệu
0
1490
09/10/2018
6 tài liệu
0
3591
09/10/2018
1 tài liệu
0
1011
09/10/2018
3 tài liệu
0
2154