Tài liệu

Personal Income Tax 2009

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

GIỚI

 THIỆU 

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 1/1/2009

Presented by: TalentNet Corporation

background image

Giới thiệu Luật Thuế TNCN

2

NỘI DUNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA LUẬT THUẾ TNCN MỚI :

Giới thiệu tổng quát

(4)

Đối tượng nộp thuế

(5-6)

Thu nhập chịu thuế

(7 - 16)

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế

(17 -18)

Các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế

(19)

Thu nhập miễn thuế

(20 - 22)

Các yếu tố giảm trừ gia cảnh

(23 - 24)

Người phụ thuộc

(25 - 31)

Thu nhập tính thuế

(32)

Thuế suất

(33 - 35)

Công tác chuẩn bị

(36)

Đăng ký thuế

(37)

Khấu trừ thuế

(38)

Kê khai thuế

(39)

Hoàn thuế

(40)

background image

Giới thiệu Luật Thuế TNCN

3

NỘI DUNG

2. TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ THUẾ TNCN 2008 – 2009 (41- 42)

3. VÍ DỤ SO SÁNH VỀ THUẾ TNCN 2008 – 2009

(43)

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6589
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3251
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0