Tài liệu

Performance Management 2013

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

OCD (c) 2013

1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ 

LƯƠNG, THƯỞNG 3P

Ngô Quý Nhâm

Trưởng bộ môn Quản trị & Nhân sự
Giảng viên Đại học Ngoại Thương
Trưởng nhóm Tư vấn chiến lược – Công ty OCD
Mobile: 0904063835
Email: quynham@gmail.com - nhamnq@ocd.vn

QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ 

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

background image

OCD (c) 2013

2

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

Quản lý thành tích là một quá trình...

o

Thống nhất giữa người quản lý và cấp dưới về:

Kỳ vọng về kết quả/mục tiêu cần đạt được

Cách thức đạt được các mục tiêu

Cách thức đo lường/các tiêu chí sẽ được sử dụng

o

Truyền thông những kỳ vọng và ưu tiên

o

Giám sát, đánh giá và phản hồi cho cấp dưới về kết quả
công việc

o

Phản hồi về cơ hội học hỏi, phát triển và hỗ trợ phát triển
cá nhân

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

PERFORMANCE

MANAGEMENT

PROCESS

Thiết lập mục tiêu
• Lập kế hoạch

Đánh giá giữa năm

-Thiết lập mục tiêu

• Đánh giá cuối năm

Kế hoạch

công tác

năm

Tháng 1

Tháng 7-8

Tháng 12-1

Đánh giá năng lực
Kế hoạch phát triển

Tháng 3

background image

OCD (c) 2013

3

Các quyết định quan trọng trong thiết kế

Hệ thống quản trị và đánh giá KQCV

Hệ thống sẽ được sử dụng vào mục đích gì?

Ai đánh giá?

Đánh giá dựa trên cái gì?

Công cụ đánh giá?

Tần suất đánh giá?

Cơ chế theo dõi, thu thập thông tin và đánh giá ?

MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH

Chiến lược

Phát triển

nhân sự

Hành chính

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
5014
2 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2650
4 tài liệu
0
2353

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
5014
17/01/2019
2 tài liệu
0
1368
17/01/2019
4 tài liệu
0
2650
17/01/2019
4 tài liệu
0
2353