Tài liệu

NV ve sinh cac kho

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
417
0 trang
0
430
0 trang
0
407
0 trang
0
788
0 trang
0
389

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2602
3 tài liệu
0
1881
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1896
7 tài liệu
0
3252
3 tài liệu
0
960
7 tài liệu
0
2948
10 tài liệu
0
4462
10 tài liệu
0
4772
10 tài liệu
0
4700
2 tài liệu
0
1374
0 tài liệu
0
0
8 tài liệu
0
3539
5 tài liệu
0
2592
10 tài liệu
0
5596
9 tài liệu
0
3963
10 tài liệu
0
4255
6 tài liệu
0
2594
10 tài liệu
0
4245
6 tài liệu
0
2549
3 tài liệu
0
2145
8 tài liệu
0
3428
5 tài liệu
0
2312
6 tài liệu
0
2603
8 tài liệu
0
3236
10 tài liệu
0
4586
5 tài liệu
0
3025
9 tài liệu
0
3896
7 tài liệu
0
3957
10 tài liệu
0
4670
1 tài liệu
0
819
10 tài liệu
0
5269
10 tài liệu
0
4962
4 tài liệu
0
1779
5 tài liệu
0
3015
4 tài liệu
0
2833
8 tài liệu
0
3371
10 tài liệu
0
4378

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2602
28/01/2019
3 tài liệu
0
1881
28/01/2019
7 tài liệu
0
3630
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1896
28/01/2019
7 tài liệu
0
3252
28/01/2019
3 tài liệu
0
960
28/01/2019
7 tài liệu
0
2948
28/01/2019
10 tài liệu
0
4462
28/01/2019
10 tài liệu
0
4772
28/01/2019
10 tài liệu
0
4700
28/01/2019
10 tài liệu
0
6166
28/01/2019
2 tài liệu
0
1374
30/01/2019
10 tài liệu
0
5515
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
8 tài liệu
0
3539
28/01/2019
5 tài liệu
0
2592
28/01/2019
10 tài liệu
0
5596
28/01/2019
9 tài liệu
0
3963
28/01/2019
10 tài liệu
0
4255
28/01/2019
6 tài liệu
0
2594
28/01/2019
10 tài liệu
0
4245
28/01/2019
6 tài liệu
0
2549
28/01/2019
3 tài liệu
0
2145
28/01/2019
8 tài liệu
0
3428
28/01/2019
5 tài liệu
0
2312
28/01/2019
6 tài liệu
0
2603
28/01/2019
8 tài liệu
0
3236
28/01/2019
10 tài liệu
0
4586
28/01/2019
5 tài liệu
0
3025
30/01/2019
9 tài liệu
0
3896
28/01/2019
7 tài liệu
0
3957
28/01/2019
10 tài liệu
0
4670
28/01/2019
1 tài liệu
0
819
28/01/2019
10 tài liệu
0
5269
28/01/2019
10 tài liệu
0
4962
28/01/2019
4 tài liệu
0
1779
28/01/2019
5 tài liệu
0
2861
28/01/2019
3 tài liệu
0
1804
28/01/2019
5 tài liệu
0
2745
28/01/2019
5 tài liệu
0
3015
28/01/2019
4 tài liệu
0
2833
28/01/2019
8 tài liệu
0
3371
28/01/2019
10 tài liệu
0
4378