Tài liệu

NV tinh gia, thu vien mau

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1701
2 tài liệu
0
957
3 tài liệu
0
1455
5 tài liệu
0
2024
9 tài liệu
0
2465
7 tài liệu
0
2720
10 tài liệu
0
3090
1 tài liệu
0
516
10 tài liệu
0
3488
10 tài liệu
0
3338
4 tài liệu
0
1184
5 tài liệu
0
1918
4 tài liệu
0
1865
3 tài liệu
0
1266
1 tài liệu
0
523
4 tài liệu
0
1192
7 tài liệu
0
2129
3 tài liệu
0
601
7 tài liệu
0
1946
10 tài liệu
0
2878
10 tài liệu
0
3047
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2114
8 tài liệu
0
2292
5 tài liệu
0
1723
10 tài liệu
0
3751
9 tài liệu
0
2558
10 tài liệu
0
2783
6 tài liệu
0
1674
10 tài liệu
0
2731
6 tài liệu
0
1620
8 tài liệu
0
2184
5 tài liệu
0
1543
6 tài liệu
0
1670
8 tài liệu
0
2071
10 tài liệu
0
2831
8 tài liệu
0
2218
10 tài liệu
0
2824

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1701
28/01/2019
10 tài liệu
0
4038
28/01/2019
2 tài liệu
0
957
30/01/2019
10 tài liệu
0
3707
28/01/2019
3 tài liệu
0
1455
28/01/2019
5 tài liệu
0
2024
30/01/2019
9 tài liệu
0
2465
28/01/2019
7 tài liệu
0
2720
28/01/2019
10 tài liệu
0
3090
28/01/2019
1 tài liệu
0
516
28/01/2019
10 tài liệu
0
3488
28/01/2019
10 tài liệu
0
3338
28/01/2019
4 tài liệu
0
1184
28/01/2019
5 tài liệu
0
1984
28/01/2019
3 tài liệu
0
1185
28/01/2019
5 tài liệu
0
1747
28/01/2019
5 tài liệu
0
1918
28/01/2019
4 tài liệu
0
1865
28/01/2019
3 tài liệu
0
1266
28/01/2019
7 tài liệu
0
2522
28/01/2019
1 tài liệu
0
523
28/01/2019
4 tài liệu
0
1192
28/01/2019
7 tài liệu
0
2129
28/01/2019
3 tài liệu
0
601
28/01/2019
7 tài liệu
0
1946
28/01/2019
10 tài liệu
0
2878
28/01/2019
10 tài liệu
0
3047
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2114
28/01/2019
8 tài liệu
0
2292
28/01/2019
5 tài liệu
0
1723
28/01/2019
10 tài liệu
0
3751
28/01/2019
9 tài liệu
0
2558
28/01/2019
10 tài liệu
0
2783
28/01/2019
6 tài liệu
0
1674
28/01/2019
10 tài liệu
0
2731
28/01/2019
6 tài liệu
0
1620
28/01/2019
8 tài liệu
0
2184
28/01/2019
5 tài liệu
0
1543
28/01/2019
6 tài liệu
0
1670
28/01/2019
8 tài liệu
0
2071
28/01/2019
10 tài liệu
0
2831
28/01/2019
8 tài liệu
0
2218
28/01/2019
10 tài liệu
0
2824