Tài liệu

NV Thong ke tong hop.doc

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1698
2 tài liệu
0
952
3 tài liệu
0
1453
5 tài liệu
0
2014
9 tài liệu
0
2454
7 tài liệu
0
2711
10 tài liệu
0
3082
1 tài liệu
0
514
10 tài liệu
0
3478
10 tài liệu
0
3318
4 tài liệu
0
1178
5 tài liệu
0
1904
4 tài liệu
0
1857
3 tài liệu
0
1259
1 tài liệu
0
521
4 tài liệu
0
1185
7 tài liệu
0
2112
3 tài liệu
0
595
7 tài liệu
0
1930
10 tài liệu
0
2865
10 tài liệu
0
3034
10 tài liệu
0
3155
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2100
8 tài liệu
0
2285
5 tài liệu
0
1714
10 tài liệu
0
3719
9 tài liệu
0
2547
10 tài liệu
0
2768
6 tài liệu
0
1663
10 tài liệu
0
2718
6 tài liệu
0
1606
5 tài liệu
0
1533
6 tài liệu
0
1658
8 tài liệu
0
2062
10 tài liệu
0
2812
8 tài liệu
0
2209
10 tài liệu
0
2817

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1698
28/01/2019
10 tài liệu
0
4021
28/01/2019
2 tài liệu
0
952
30/01/2019
10 tài liệu
0
3691
28/01/2019
3 tài liệu
0
1453
28/01/2019
5 tài liệu
0
2014
30/01/2019
9 tài liệu
0
2454
28/01/2019
7 tài liệu
0
2711
28/01/2019
10 tài liệu
0
3082
28/01/2019
1 tài liệu
0
514
28/01/2019
10 tài liệu
0
3478
28/01/2019
10 tài liệu
0
3318
28/01/2019
4 tài liệu
0
1178
28/01/2019
5 tài liệu
0
1981
28/01/2019
3 tài liệu
0
1184
28/01/2019
5 tài liệu
0
1742
28/01/2019
5 tài liệu
0
1904
28/01/2019
4 tài liệu
0
1857
28/01/2019
3 tài liệu
0
1259
28/01/2019
7 tài liệu
0
2519
28/01/2019
1 tài liệu
0
521
28/01/2019
4 tài liệu
0
1185
28/01/2019
7 tài liệu
0
2112
28/01/2019
3 tài liệu
0
595
28/01/2019
7 tài liệu
0
1930
28/01/2019
10 tài liệu
0
2865
28/01/2019
10 tài liệu
0
3034
28/01/2019
10 tài liệu
0
3155
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2100
28/01/2019
8 tài liệu
0
2285
28/01/2019
5 tài liệu
0
1714
28/01/2019
10 tài liệu
0
3719
28/01/2019
9 tài liệu
0
2547
28/01/2019
10 tài liệu
0
2768
28/01/2019
6 tài liệu
0
1663
28/01/2019
10 tài liệu
0
2718
28/01/2019
6 tài liệu
0
1606
28/01/2019
5 tài liệu
0
1533
28/01/2019
6 tài liệu
0
1658
28/01/2019
8 tài liệu
0
2062
28/01/2019
10 tài liệu
0
2812
28/01/2019
8 tài liệu
0
2209
28/01/2019
10 tài liệu
0
2817