Tài liệu

NV Thong ke kho

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
417
0 trang
0
407
0 trang
0
377
0 trang
0
787
0 trang
0
389

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2600
3 tài liệu
0
1878
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1890
7 tài liệu
0
3246
3 tài liệu
0
956
7 tài liệu
0
2940
10 tài liệu
0
4443
10 tài liệu
0
4762
10 tài liệu
0
4693
2 tài liệu
0
1373
0 tài liệu
0
0
8 tài liệu
0
3536
5 tài liệu
0
2586
10 tài liệu
0
5588
9 tài liệu
0
3948
10 tài liệu
0
4249
6 tài liệu
0
2589
10 tài liệu
0
4233
6 tài liệu
0
2543
3 tài liệu
0
2140
8 tài liệu
0
3420
5 tài liệu
0
2309
6 tài liệu
0
2597
8 tài liệu
0
3232
10 tài liệu
0
4577
5 tài liệu
0
3019
9 tài liệu
0
3894
7 tài liệu
0
3953
10 tài liệu
0
4660
1 tài liệu
0
817
10 tài liệu
0
5266
10 tài liệu
0
4959
4 tài liệu
0
1776
5 tài liệu
0
3004
4 tài liệu
0
2829
8 tài liệu
0
3360
10 tài liệu
0
4369

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2600
28/01/2019
3 tài liệu
0
1878
28/01/2019
7 tài liệu
0
3621
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1890
28/01/2019
7 tài liệu
0
3246
28/01/2019
3 tài liệu
0
956
28/01/2019
7 tài liệu
0
2940
28/01/2019
10 tài liệu
0
4443
28/01/2019
10 tài liệu
0
4762
28/01/2019
10 tài liệu
0
4693
28/01/2019
10 tài liệu
0
6154
28/01/2019
2 tài liệu
0
1373
30/01/2019
10 tài liệu
0
5511
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
8 tài liệu
0
3536
28/01/2019
5 tài liệu
0
2586
28/01/2019
10 tài liệu
0
5588
28/01/2019
9 tài liệu
0
3948
28/01/2019
10 tài liệu
0
4249
28/01/2019
6 tài liệu
0
2589
28/01/2019
10 tài liệu
0
4233
28/01/2019
6 tài liệu
0
2543
28/01/2019
3 tài liệu
0
2140
28/01/2019
8 tài liệu
0
3420
28/01/2019
5 tài liệu
0
2309
28/01/2019
6 tài liệu
0
2597
28/01/2019
8 tài liệu
0
3232
28/01/2019
10 tài liệu
0
4577
28/01/2019
5 tài liệu
0
3019
30/01/2019
9 tài liệu
0
3894
28/01/2019
7 tài liệu
0
3953
28/01/2019
10 tài liệu
0
4660
28/01/2019
1 tài liệu
0
817
28/01/2019
10 tài liệu
0
5266
28/01/2019
10 tài liệu
0
4959
28/01/2019
4 tài liệu
0
1776
28/01/2019
5 tài liệu
0
2859
28/01/2019
3 tài liệu
0
1802
28/01/2019
5 tài liệu
0
2741
28/01/2019
5 tài liệu
0
3004
28/01/2019
4 tài liệu
0
2829
28/01/2019
8 tài liệu
0
3360
28/01/2019
10 tài liệu
0
4369