Tài liệu

NV theo doi LD

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
360
0 trang
0
439
0 trang
0
413
0 trang
0
406
0 trang
0
670
0 trang
0
393

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
2652

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
7 tài liệu
0
2652