Tài liệu

NV theo doi LD

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
257
0 trang
0
310
0 trang
0
296
0 trang
0
298
0 trang
0
473
0 trang
0
297

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
1908

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
7 tài liệu
0
1908