Tài liệu

NV theo doi cong no phai tra

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
400
0 trang
0
392
0 trang
0
400
0 trang
0
354
0 trang
0
382
0 trang
0
340
0 trang
0
373
0 trang
0
383
0 trang
0
628
0 trang
0
393

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2131
2 tài liệu
0
1175
3 tài liệu
0
1819
5 tài liệu
0
2552
9 tài liệu
0
3140
7 tài liệu
0
3361
10 tài liệu
0
3940
1 tài liệu
0
659
10 tài liệu
0
4436
10 tài liệu
0
4203
4 tài liệu
0
1504
5 tài liệu
0
2490
4 tài liệu
0
2366
3 tài liệu
0
1585
1 tài liệu
0
638
4 tài liệu
0
1530
7 tài liệu
0
2730
3 tài liệu
0
786
7 tài liệu
0
2448
10 tài liệu
0
3693
10 tài liệu
0
4004
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2685
8 tài liệu
0
2949
5 tài liệu
0
2199
10 tài liệu
0
4733
9 tài liệu
0
3286
10 tài liệu
0
3557
6 tài liệu
0
2163
10 tài liệu
0
3518
6 tài liệu
0
2122
8 tài liệu
0
2838
5 tài liệu
0
1948
6 tài liệu
0
2153
8 tài liệu
0
2664
10 tài liệu
0
3722
8 tài liệu
0
2833
10 tài liệu
0
3604

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2131
28/01/2019
10 tài liệu
0
5173
28/01/2019
2 tài liệu
0
1175
30/01/2019
10 tài liệu
0
4664
28/01/2019
3 tài liệu
0
1819
28/01/2019
5 tài liệu
0
2552
30/01/2019
9 tài liệu
0
3140
28/01/2019
7 tài liệu
0
3361
28/01/2019
10 tài liệu
0
3940
28/01/2019
1 tài liệu
0
659
28/01/2019
10 tài liệu
0
4436
28/01/2019
10 tài liệu
0
4203
28/01/2019
4 tài liệu
0
1504
28/01/2019
5 tài liệu
0
2453
28/01/2019
3 tài liệu
0
1525
28/01/2019
5 tài liệu
0
2253
28/01/2019
5 tài liệu
0
2490
28/01/2019
4 tài liệu
0
2366
28/01/2019
3 tài liệu
0
1585
28/01/2019
7 tài liệu
0
3112
28/01/2019
1 tài liệu
0
638
28/01/2019
4 tài liệu
0
1530
28/01/2019
7 tài liệu
0
2730
28/01/2019
3 tài liệu
0
786
28/01/2019
7 tài liệu
0
2448
28/01/2019
10 tài liệu
0
3693
28/01/2019
10 tài liệu
0
4004
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2685
28/01/2019
8 tài liệu
0
2949
28/01/2019
5 tài liệu
0
2199
28/01/2019
10 tài liệu
0
4733
28/01/2019
9 tài liệu
0
3286
28/01/2019
10 tài liệu
0
3557
28/01/2019
6 tài liệu
0
2163
28/01/2019
10 tài liệu
0
3518
28/01/2019
6 tài liệu
0
2122
28/01/2019
8 tài liệu
0
2838
28/01/2019
5 tài liệu
0
1948
28/01/2019
6 tài liệu
0
2153
28/01/2019
8 tài liệu
0
2664
28/01/2019
10 tài liệu
0
3722
28/01/2019
8 tài liệu
0
2833
28/01/2019
10 tài liệu
0
3604