Tài liệu

NV theo doi cong no phai thu

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
468
0 trang
0
457
0 trang
0
462
0 trang
0
436
0 trang
0
451
0 trang
0
403
0 trang
0
462
0 trang
0
452
0 trang
0
805
0 trang
0
480

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2604
3 tài liệu
0
1884
1 tài liệu
0
775
4 tài liệu
0
1900
7 tài liệu
0
3256
3 tài liệu
0
961
7 tài liệu
0
2955
10 tài liệu
0
4466
10 tài liệu
0
4711
2 tài liệu
0
1376
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3218
8 tài liệu
0
3547
5 tài liệu
0
2597
10 tài liệu
0
5599
9 tài liệu
0
3972
10 tài liệu
0
4262
6 tài liệu
0
2598
10 tài liệu
0
4250
6 tài liệu
0
2552
3 tài liệu
0
2145
8 tài liệu
0
3430
5 tài liệu
0
2316
6 tài liệu
0
2608
8 tài liệu
0
3244
10 tài liệu
0
4590
5 tài liệu
0
3029
9 tài liệu
0
3899
7 tài liệu
0
3961
10 tài liệu
0
4682
1 tài liệu
0
821
10 tài liệu
0
5271
10 tài liệu
0
4967
4 tài liệu
0
1783
5 tài liệu
0
3021
4 tài liệu
0
2835
8 tài liệu
0
3375
10 tài liệu
0
4385

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2604
28/01/2019
3 tài liệu
0
1884
28/01/2019
7 tài liệu
0
3636
28/01/2019
1 tài liệu
0
775
28/01/2019
4 tài liệu
0
1900
28/01/2019
7 tài liệu
0
3256
28/01/2019
3 tài liệu
0
961
28/01/2019
7 tài liệu
0
2955
28/01/2019
10 tài liệu
0
4466
28/01/2019
10 tài liệu
0
4711
28/01/2019
10 tài liệu
0
6176
28/01/2019
2 tài liệu
0
1376
30/01/2019
10 tài liệu
0
5517
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3218
28/01/2019
8 tài liệu
0
3547
28/01/2019
5 tài liệu
0
2597
28/01/2019
10 tài liệu
0
5599
28/01/2019
9 tài liệu
0
3972
28/01/2019
10 tài liệu
0
4262
28/01/2019
6 tài liệu
0
2598
28/01/2019
10 tài liệu
0
4250
28/01/2019
6 tài liệu
0
2552
28/01/2019
3 tài liệu
0
2145
28/01/2019
8 tài liệu
0
3430
28/01/2019
5 tài liệu
0
2316
28/01/2019
6 tài liệu
0
2608
28/01/2019
8 tài liệu
0
3244
28/01/2019
10 tài liệu
0
4590
28/01/2019
5 tài liệu
0
3029
30/01/2019
9 tài liệu
0
3899
28/01/2019
7 tài liệu
0
3961
28/01/2019
10 tài liệu
0
4682
28/01/2019
1 tài liệu
0
821
28/01/2019
10 tài liệu
0
5271
28/01/2019
10 tài liệu
0
4967
28/01/2019
4 tài liệu
0
1783
28/01/2019
5 tài liệu
0
2864
28/01/2019
3 tài liệu
0
1808
28/01/2019
5 tài liệu
0
2748
28/01/2019
5 tài liệu
0
3021
28/01/2019
4 tài liệu
0
2835
28/01/2019
8 tài liệu
0
3375
28/01/2019
10 tài liệu
0
4385