Tài liệu

NV thanh khoan

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1352

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
3 tài liệu
0
1352