Tài liệu

NV ky thuat

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
573
0 trang
0
346
0 trang
0
377
0 trang
0
338
0 trang
0
336
0 trang
0
426
0 trang
0
363
0 trang
0
342
0 trang
0
428
0 trang
0
411
0 trang
0
354
0 trang
0
334
0 trang
0
410
0 trang
0
426
0 trang
0
350
0 trang
0
356
0 trang
0
322
0 trang
0
354
0 trang
0
372
0 trang
0
401
0 trang
0
657

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2305
2 tài liệu
0
1251
3 tài liệu
0
1922
5 tài liệu
0
2714
9 tài liệu
0
3366
7 tài liệu
0
3578
10 tài liệu
0
4189
1 tài liệu
0
716
10 tài liệu
0
4725
10 tài liệu
0
4461
4 tài liệu
0
1592
5 tài liệu
0
2649
4 tài liệu
0
2518
3 tài liệu
0
1686
1 tài liệu
0
685
4 tài liệu
0
1666
7 tài liệu
0
2896
3 tài liệu
0
840
7 tài liệu
0
2628
10 tài liệu
0
3955
10 tài liệu
0
4228
10 tài liệu
0
4240
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2877
8 tài liệu
0
3154
5 tài liệu
0
2335
10 tài liệu
0
5022
9 tài liệu
0
3514
10 tài liệu
0
3803
6 tài liệu
0
2297
10 tài liệu
0
3776
6 tài liệu
0
2277
8 tài liệu
0
3028
5 tài liệu
0
2077
6 tài liệu
0
2305
8 tài liệu
0
2874
8 tài liệu
0
3033
10 tài liệu
0
3870

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2305
28/01/2019
10 tài liệu
0
5543
28/01/2019
2 tài liệu
0
1251
30/01/2019
10 tài liệu
0
4941
28/01/2019
3 tài liệu
0
1922
28/01/2019
5 tài liệu
0
2714
30/01/2019
9 tài liệu
0
3366
28/01/2019
7 tài liệu
0
3578
28/01/2019
10 tài liệu
0
4189
28/01/2019
1 tài liệu
0
716
28/01/2019
10 tài liệu
0
4725
28/01/2019
10 tài liệu
0
4461
28/01/2019
4 tài liệu
0
1592
28/01/2019
5 tài liệu
0
2598
28/01/2019
3 tài liệu
0
1623
28/01/2019
5 tài liệu
0
2435
28/01/2019
5 tài liệu
0
2649
28/01/2019
4 tài liệu
0
2518
28/01/2019
3 tài liệu
0
1686
28/01/2019
7 tài liệu
0
3271
28/01/2019
1 tài liệu
0
685
28/01/2019
4 tài liệu
0
1666
28/01/2019
7 tài liệu
0
2896
28/01/2019
3 tài liệu
0
840
28/01/2019
7 tài liệu
0
2628
28/01/2019
10 tài liệu
0
3955
28/01/2019
10 tài liệu
0
4228
28/01/2019
10 tài liệu
0
4240
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2877
28/01/2019
8 tài liệu
0
3154
28/01/2019
5 tài liệu
0
2335
28/01/2019
10 tài liệu
0
5022
28/01/2019
9 tài liệu
0
3514
28/01/2019
10 tài liệu
0
3803
28/01/2019
6 tài liệu
0
2297
28/01/2019
10 tài liệu
0
3776
28/01/2019
6 tài liệu
0
2277
28/01/2019
8 tài liệu
0
3028
28/01/2019
5 tài liệu
0
2077
28/01/2019
6 tài liệu
0
2305
28/01/2019
8 tài liệu
0
2874
28/01/2019
8 tài liệu
0
3033
28/01/2019
10 tài liệu
0
3870