Tài liệu

NV ky thuat nghiep vu.doc

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2604
3 tài liệu
0
1884
1 tài liệu
0
775
4 tài liệu
0
1900
7 tài liệu
0
3257
3 tài liệu
0
961
7 tài liệu
0
2956
10 tài liệu
0
4467
10 tài liệu
0
4782
10 tài liệu
0
4713
2 tài liệu
0
1376
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3222
8 tài liệu
0
3549
5 tài liệu
0
2598
10 tài liệu
0
5602
9 tài liệu
0
3980
10 tài liệu
0
4263
6 tài liệu
0
2598
10 tài liệu
0
4253
6 tài liệu
0
2554
3 tài liệu
0
2148
8 tài liệu
0
3430
6 tài liệu
0
2608
8 tài liệu
0
3246
10 tài liệu
0
4595
5 tài liệu
0
3031
9 tài liệu
0
3900
7 tài liệu
0
3963
10 tài liệu
0
4686
1 tài liệu
0
821
10 tài liệu
0
5274
10 tài liệu
0
4970
4 tài liệu
0
1783
5 tài liệu
0
3021
4 tài liệu
0
2835
8 tài liệu
0
3376
10 tài liệu
0
4389

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2604
28/01/2019
3 tài liệu
0
1884
28/01/2019
7 tài liệu
0
3636
28/01/2019
1 tài liệu
0
775
28/01/2019
4 tài liệu
0
1900
28/01/2019
7 tài liệu
0
3257
28/01/2019
3 tài liệu
0
961
28/01/2019
7 tài liệu
0
2956
28/01/2019
10 tài liệu
0
4467
28/01/2019
10 tài liệu
0
4782
28/01/2019
10 tài liệu
0
4713
28/01/2019
10 tài liệu
0
6176
28/01/2019
2 tài liệu
0
1376
30/01/2019
10 tài liệu
0
5517
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3222
28/01/2019
8 tài liệu
0
3549
28/01/2019
5 tài liệu
0
2598
28/01/2019
10 tài liệu
0
5602
28/01/2019
9 tài liệu
0
3980
28/01/2019
10 tài liệu
0
4263
28/01/2019
6 tài liệu
0
2598
28/01/2019
10 tài liệu
0
4253
28/01/2019
6 tài liệu
0
2554
28/01/2019
3 tài liệu
0
2148
28/01/2019
8 tài liệu
0
3430
28/01/2019
6 tài liệu
0
2608
28/01/2019
8 tài liệu
0
3246
28/01/2019
10 tài liệu
0
4595
28/01/2019
5 tài liệu
0
3031
30/01/2019
9 tài liệu
0
3900
28/01/2019
7 tài liệu
0
3963
28/01/2019
10 tài liệu
0
4686
28/01/2019
1 tài liệu
0
821
28/01/2019
10 tài liệu
0
5274
28/01/2019
10 tài liệu
0
4970
28/01/2019
4 tài liệu
0
1783
28/01/2019
5 tài liệu
0
2864
28/01/2019
3 tài liệu
0
1811
28/01/2019
5 tài liệu
0
2750
28/01/2019
5 tài liệu
0
3021
28/01/2019
4 tài liệu
0
2835
28/01/2019
8 tài liệu
0
3376
28/01/2019
10 tài liệu
0
4389