Tài liệu

NV KT KCS

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
525
0 trang
0
318
0 trang
0
333
0 trang
0
309
0 trang
0
312
0 trang
0
383
0 trang
0
333
0 trang
0
312
0 trang
0
389
0 trang
0
380
0 trang
0
318
0 trang
0
301
0 trang
0
321
0 trang
0
381
0 trang
0
325
0 trang
0
325
0 trang
0
291
0 trang
0
331
0 trang
0
345
0 trang
0
359
0 trang
0
594

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2092
2 tài liệu
0
1163
3 tài liệu
0
1795
5 tài liệu
0
2515
9 tài liệu
0
3098
7 tài liệu
0
3315
10 tài liệu
0
3868
1 tài liệu
0
647
10 tài liệu
0
4355
10 tài liệu
0
4128
4 tài liệu
0
1484
5 tài liệu
0
2460
4 tài liệu
0
2336
3 tài liệu
0
1553
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
1509
7 tài liệu
0
2693
3 tài liệu
0
776
7 tài liệu
0
2415
10 tài liệu
0
3643
10 tài liệu
0
3843
10 tài liệu
0
3955
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2650
8 tài liệu
0
2910
5 tài liệu
0
2167
10 tài liệu
0
4686
9 tài liệu
0
3247
10 tài liệu
0
3502
6 tài liệu
0
2130
10 tài liệu
0
3459
6 tài liệu
0
2083
8 tài liệu
0
2789
5 tài liệu
0
1919
6 tài liệu
0
2114
8 tài liệu
0
2625
8 tài liệu
0
2794
10 tài liệu
0
3539

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2092
28/01/2019
10 tài liệu
0
5090
28/01/2019
2 tài liệu
0
1163
30/01/2019
10 tài liệu
0
4585
28/01/2019
3 tài liệu
0
1795
28/01/2019
5 tài liệu
0
2515
30/01/2019
9 tài liệu
0
3098
28/01/2019
7 tài liệu
0
3315
28/01/2019
10 tài liệu
0
3868
28/01/2019
1 tài liệu
0
647
28/01/2019
10 tài liệu
0
4355
28/01/2019
10 tài liệu
0
4128
28/01/2019
4 tài liệu
0
1484
28/01/2019
5 tài liệu
0
2414
28/01/2019
3 tài liệu
0
1501
28/01/2019
5 tài liệu
0
2213
28/01/2019
5 tài liệu
0
2460
28/01/2019
4 tài liệu
0
2336
28/01/2019
3 tài liệu
0
1553
28/01/2019
7 tài liệu
0
3061
28/01/2019
1 tài liệu
0
629
28/01/2019
4 tài liệu
0
1509
28/01/2019
7 tài liệu
0
2693
28/01/2019
3 tài liệu
0
776
28/01/2019
7 tài liệu
0
2415
28/01/2019
10 tài liệu
0
3643
28/01/2019
10 tài liệu
0
3843
28/01/2019
10 tài liệu
0
3955
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2650
28/01/2019
8 tài liệu
0
2910
28/01/2019
5 tài liệu
0
2167
28/01/2019
10 tài liệu
0
4686
28/01/2019
9 tài liệu
0
3247
28/01/2019
10 tài liệu
0
3502
28/01/2019
6 tài liệu
0
2130
28/01/2019
10 tài liệu
0
3459
28/01/2019
6 tài liệu
0
2083
28/01/2019
8 tài liệu
0
2789
28/01/2019
5 tài liệu
0
1919
28/01/2019
6 tài liệu
0
2114
28/01/2019
8 tài liệu
0
2625
28/01/2019
8 tài liệu
0
2794
28/01/2019
10 tài liệu
0
3539