Tài liệu

NV ke hoach

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
343
0 trang
0
292
0 trang
0
313
0 trang
0
324
0 trang
0
352
0 trang
0
325
0 trang
0
327
0 trang
0
310
0 trang
0
533

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2022
2 tài liệu
0
1123
3 tài liệu
0
1728
5 tài liệu
0
2408
9 tài liệu
0
2957
7 tài liệu
0
3198
10 tài liệu
0
3702
1 tài liệu
0
618
10 tài liệu
0
4178
10 tài liệu
0
3960
4 tài liệu
0
1434
5 tài liệu
0
2343
4 tài liệu
0
2232
3 tài liệu
0
1496
1 tài liệu
0
607
4 tài liệu
0
1440
7 tài liệu
0
2561
3 tài liệu
0
737
7 tài liệu
0
2316
10 tài liệu
0
3641
10 tài liệu
0
3777
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2539
8 tài liệu
0
2777
5 tài liệu
0
2081
10 tài liệu
0
4501
9 tài liệu
0
3084
10 tài liệu
0
3336
6 tài liệu
0
2029
10 tài liệu
0
3307
6 tài liệu
0
1979
8 tài liệu
0
2663
5 tài liệu
0
1836
6 tài liệu
0
2007
8 tài liệu
0
2492
10 tài liệu
0
3471
8 tài liệu
0
2674
10 tài liệu
0
3394

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2022
28/01/2019
10 tài liệu
0
4864
28/01/2019
2 tài liệu
0
1123
30/01/2019
10 tài liệu
0
4381
28/01/2019
3 tài liệu
0
1728
28/01/2019
5 tài liệu
0
2408
30/01/2019
9 tài liệu
0
2957
28/01/2019
7 tài liệu
0
3198
28/01/2019
10 tài liệu
0
3702
28/01/2019
1 tài liệu
0
618
28/01/2019
10 tài liệu
0
4178
28/01/2019
10 tài liệu
0
3960
28/01/2019
4 tài liệu
0
1434
28/01/2019
5 tài liệu
0
2328
28/01/2019
3 tài liệu
0
1444
28/01/2019
5 tài liệu
0
2115
28/01/2019
5 tài liệu
0
2343
28/01/2019
4 tài liệu
0
2232
28/01/2019
3 tài liệu
0
1496
28/01/2019
7 tài liệu
0
2935
28/01/2019
1 tài liệu
0
607
28/01/2019
4 tài liệu
0
1440
28/01/2019
7 tài liệu
0
2561
28/01/2019
3 tài liệu
0
737
28/01/2019
7 tài liệu
0
2316
28/01/2019
10 tài liệu
0
3641
28/01/2019
10 tài liệu
0
3777
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2539
28/01/2019
8 tài liệu
0
2777
28/01/2019
5 tài liệu
0
2081
28/01/2019
10 tài liệu
0
4501
28/01/2019
9 tài liệu
0
3084
28/01/2019
10 tài liệu
0
3336
28/01/2019
6 tài liệu
0
2029
28/01/2019
10 tài liệu
0
3307
28/01/2019
6 tài liệu
0
1979
28/01/2019
8 tài liệu
0
2663
28/01/2019
5 tài liệu
0
1836
28/01/2019
6 tài liệu
0
2007
28/01/2019
8 tài liệu
0
2492
28/01/2019
10 tài liệu
0
3471
28/01/2019
8 tài liệu
0
2674
28/01/2019
10 tài liệu
0
3394