Tài liệu

NV ke hoach tong hop

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
426
0 trang
0
375
0 trang
0
406
0 trang
0
441
0 trang
0
428
0 trang
0
400
0 trang
0
427
0 trang
0
406
0 trang
0
717

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2599
3 tài liệu
0
1874
1 tài liệu
0
772
4 tài liệu
0
1888
7 tài liệu
0
3238
3 tài liệu
0
954
7 tài liệu
0
2934
10 tài liệu
0
4761
10 tài liệu
0
4690
2 tài liệu
0
1372
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3210
8 tài liệu
0
3533
5 tài liệu
0
2582
10 tài liệu
0
5575
9 tài liệu
0
3937
10 tài liệu
0
4241
6 tài liệu
0
2587
10 tài liệu
0
4226
6 tài liệu
0
2537
3 tài liệu
0
2139
8 tài liệu
0
3413
5 tài liệu
0
2306
6 tài liệu
0
2594
8 tài liệu
0
3226
10 tài liệu
0
4569
5 tài liệu
0
3015
9 tài liệu
0
3881
7 tài liệu
0
3944
10 tài liệu
0
4651
1 tài liệu
0
814
10 tài liệu
0
5262
10 tài liệu
0
4955
4 tài liệu
0
1772
5 tài liệu
0
3000
4 tài liệu
0
2827
8 tài liệu
0
3353
10 tài liệu
0
4366

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2599
28/01/2019
3 tài liệu
0
1874
28/01/2019
7 tài liệu
0
3617
28/01/2019
1 tài liệu
0
772
28/01/2019
4 tài liệu
0
1888
28/01/2019
7 tài liệu
0
3238
28/01/2019
3 tài liệu
0
954
28/01/2019
7 tài liệu
0
2934
28/01/2019
10 tài liệu
0
4761
28/01/2019
10 tài liệu
0
4690
28/01/2019
10 tài liệu
0
6146
28/01/2019
2 tài liệu
0
1372
30/01/2019
10 tài liệu
0
5505
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3210
28/01/2019
8 tài liệu
0
3533
28/01/2019
5 tài liệu
0
2582
28/01/2019
10 tài liệu
0
5575
28/01/2019
9 tài liệu
0
3937
28/01/2019
10 tài liệu
0
4241
28/01/2019
6 tài liệu
0
2587
28/01/2019
10 tài liệu
0
4226
28/01/2019
6 tài liệu
0
2537
28/01/2019
3 tài liệu
0
2139
28/01/2019
8 tài liệu
0
3413
28/01/2019
5 tài liệu
0
2306
28/01/2019
6 tài liệu
0
2594
28/01/2019
8 tài liệu
0
3226
28/01/2019
10 tài liệu
0
4569
28/01/2019
5 tài liệu
0
3015
30/01/2019
9 tài liệu
0
3881
28/01/2019
7 tài liệu
0
3944
28/01/2019
10 tài liệu
0
4651
28/01/2019
1 tài liệu
0
814
28/01/2019
10 tài liệu
0
5262
28/01/2019
10 tài liệu
0
4955
28/01/2019
4 tài liệu
0
1772
28/01/2019
5 tài liệu
0
2856
28/01/2019
3 tài liệu
0
1802
28/01/2019
5 tài liệu
0
2737
28/01/2019
5 tài liệu
0
3000
28/01/2019
4 tài liệu
0
2827
28/01/2019
8 tài liệu
0
3353
28/01/2019
10 tài liệu
0
4366