Tài liệu

NV boc xep

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
285
0 trang
0
269
0 trang
0
241
0 trang
0
531
0 trang
0
275

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1761
2 tài liệu
0
983
3 tài liệu
0
1504
5 tài liệu
0
2091
9 tài liệu
0
2537
7 tài liệu
0
2773
10 tài liệu
0
3150
1 tài liệu
0
530
10 tài liệu
0
3585
10 tài liệu
0
3409
4 tài liệu
0
1211
5 tài liệu
0
1986
4 tài liệu
0
1932
3 tài liệu
0
1293
1 tài liệu
0
530
4 tài liệu
0
1217
7 tài liệu
0
2200
3 tài liệu
0
612
7 tài liệu
0
1979
10 tài liệu
0
2933
10 tài liệu
0
3104
10 tài liệu
0
3261
0 tài liệu
0
0
8 tài liệu
0
2346
5 tài liệu
0
1777
10 tài liệu
0
3875
9 tài liệu
0
2623
10 tài liệu
0
2852
6 tài liệu
0
1721
10 tài liệu
0
2805
6 tài liệu
0
1669
8 tài liệu
0
2244
5 tài liệu
0
1577
6 tài liệu
0
1707
8 tài liệu
0
2123
10 tài liệu
0
2906
8 tài liệu
0
2269
10 tài liệu
0
2899

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1761
28/01/2019
10 tài liệu
0
4187
28/01/2019
2 tài liệu
0
983
30/01/2019
10 tài liệu
0
3807
28/01/2019
3 tài liệu
0
1504
28/01/2019
5 tài liệu
0
2091
30/01/2019
9 tài liệu
0
2537
28/01/2019
7 tài liệu
0
2773
28/01/2019
10 tài liệu
0
3150
28/01/2019
1 tài liệu
0
530
28/01/2019
10 tài liệu
0
3585
28/01/2019
10 tài liệu
0
3409
28/01/2019
4 tài liệu
0
1211
28/01/2019
5 tài liệu
0
2023
28/01/2019
3 tài liệu
0
1225
28/01/2019
5 tài liệu
0
1791
28/01/2019
5 tài liệu
0
1986
28/01/2019
4 tài liệu
0
1932
28/01/2019
3 tài liệu
0
1293
28/01/2019
7 tài liệu
0
2570
28/01/2019
1 tài liệu
0
530
28/01/2019
4 tài liệu
0
1217
28/01/2019
7 tài liệu
0
2200
28/01/2019
3 tài liệu
0
612
28/01/2019
7 tài liệu
0
1979
28/01/2019
10 tài liệu
0
2933
28/01/2019
10 tài liệu
0
3104
28/01/2019
10 tài liệu
0
3261
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
8 tài liệu
0
2346
28/01/2019
5 tài liệu
0
1777
28/01/2019
10 tài liệu
0
3875
28/01/2019
9 tài liệu
0
2623
28/01/2019
10 tài liệu
0
2852
28/01/2019
6 tài liệu
0
1721
28/01/2019
10 tài liệu
0
2805
28/01/2019
6 tài liệu
0
1669
28/01/2019
8 tài liệu
0
2244
28/01/2019
5 tài liệu
0
1577
28/01/2019
6 tài liệu
0
1707
28/01/2019
8 tài liệu
0
2123
28/01/2019
10 tài liệu
0
2906
28/01/2019
8 tài liệu
0
2269
28/01/2019
10 tài liệu
0
2899