Tài liệu

NSKT - Quy trình quy hoach nhan su ke thua

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

A. MỤC ĐÍCH:

- Đánh giá, lựa chọn, phát triển nhân sự kế thừa đảm bảo nguồn nhân lực ổn định 

lâu dài của Công ty.

- Lập kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn then chốt kế cận. 
- Tạo tính chuyên nghiệp và sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

B. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Áp dụng cho các vị trí chủ chốt trong toàn Công Ty.
- Vị trí chủ chốt bao gồm:

1. Cán bộ điều hành doanh nghiệp.
2. Cán bộ Quản Lý cấp trung.
3. Các vị trí khác cần có năng lực đặc biệt/khó tuyển hoặc cần đào tạo với thời

gian dài và có ảnh hưởng quyết định đến tình hình sản xuất/kinh doanh của
Công ty.

C. LƯU ĐỒ:  

Trách nhiệm

Lưu đồ

Tham khảo

background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Trưởng Đơn vị
TP Nhân Sự

BM01/NSKT

Ban TGĐ/GĐ

Trưởng Đơn vị
TP Nhân Sự

BM02/NSKT
BM03/NSKT
BM04/NSKT
BM05/NSKT

Ban TGĐ/GĐ

TP Nhân Sự

Trưởng Đơn vị

TP Nhân Sự

BM06/NSKT

Ban TGĐ/GĐ

Trưởng Đơn vị

TP Nhân Sự 

Ban TGĐ/GĐ

Trưởng Đơn vị

TP Nhân Sự 

Ban TGĐ/GĐ

BM07/NSKT

D. MÔ TẢ

1. Xác định vị trí then chốt:

 TP Nhân Sự phối kết hợp với Trưởng Đơn vị xác định vị trí then chốt cần quy hoạch

kế thừa trong đơn vị khi triển khai quy hoạch nhân sự kế thừa lần đầu trình Ban
TGĐ/GĐ.

 Khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc phát sinh vị trí công việc đủ tiêu chuẩn là vị

trí then chốt theo qui định, Trưởng các Đơn vị lập phiếu đề xuất vị trí then chốt theo
mẩu PHIẾU HIỂU CHỈNH VỊ TRÍ THEN CHỐT (BN01/NSKT) gửi về Phòng Nhân

Xác định vị trí then 

chốt

Lập tiêu chí đánh giá và đối

chiếu thực tế, lựa chọn NSKT

Thẩm định

Không đạt

Đạt

Thẩm định

Đạt

Lập kế hoạch phát triển

Xết duyệt

Triển khai Kế hoạch

Tái đánh giá và chốt

kết quả

Không đạt

Đạt

Không đạt

background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Sự. Phòng Nhân Sự có trách nhiệm tổng hợp đề xuất của các Đơn vị trình Ban
TGĐ/GĐ.

 Ban TGĐ/GĐ thẩm định và phản hồi thông tin về Phòng Nhân Sự. Phòng Nhân Sự

có trách nhiệm thông báo quyết định của Ban TGĐ/GĐ tới các Đơn vị liên quan.  

2. Lập tiêu chí đánh giá và đối chiếu thực tế, lựa chọn nhân sự kế thừa:

Ban TGĐ/GĐ, Trưởng Đơn vị lập tiêu chí đánh giá năng lực và đối chiếu đánh giá
năng lực thực tế của các vị trí then chốt theo nguyên tắc sau:

 Chỉ xác định các tiêu chí liên quan đến công việc của vị trí then chốt, không liên quan

đến người đảm nhiệm công việc đó.

 Phải dựa trên thông tin đầy đủ và xác thực về công việc của vị trí then chốt.
 Tiêu chí đánh giá được xây dựng theo mô hình ASK.
 CBQL Cấp trên (hiện đang đảm nhiệm công việc ở vị trí then chốt) có trách nhiệm

xác định tiêu chí đánh giá năng lực và đối chiếu năng lực thực tế của CBCNV cấp
dưới trực tiếp của mình.

CBCNV trực tiếp lập tiêu chí đánh giá và đánh giá năng lực phải thực hiện các

công việc sau:

 Căn cứ vào thang điểm theo mẫu THANG ĐIỂM CHUNG (BM02-NSKT), để lập tiêu

chí định tính và mô tả năng lực chuẩn theo mẫu BẢNG TIÊU CHÍ NĂNG LỰC VÀ
MÔ TẢ NĂNG LỰC CHUẨN (BM03-NSKT).

 Đánh giá năng lực thực tế và xếp hạng CBCNV dựa trên năng lực theo mẫu BẢNG

ĐỐI CHIẾU NĂNG LỰC THỰC TẾ (BM04-NSKT).

 Đề xuất 04 cá nhân có vị trí xếp hạng cao nhất theo mẫu ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ KẾ

THỪA (BM05-NSKT).

CBCNV trực tiếp lập tiêu chí đánh giá và đánh giá năng lực báo cáo kết quả

về   Phòng   Nhân   Sự.   Phòng   Nhân   Sự   có   trách   nhiệm   tổng   hợp,   trình   lên   Ban
TGĐ/GĐ và phản hồi thông tin cho các Đơn vị/cá nhân có liên quan. 

3. Lập kế hoạch phát triền NSKT:

Trưởng Đơn vị phối kết hợp với TP Nhân sự lập kế hoạch phát triển nhân sự kế
thừa dựa trên kết quả của bước  2  theo mẫu KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NSKT
(BM06-NSKT).

TP Nhân sự có trách nhiệm trình kết quả lên Ban TGĐ/GĐ xét duyệt và phản hồi
thông tin tới các đơn vị/cá nhân có liên quan.

Ban TGĐ/GĐ xét duyệt và thông tin về Phòng Nhân Sự.

4. Triển khai kế hoạch:

 TP Nhân sự phối kết hơp với Trưởng Đơn vị lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế

hoạch đã được duyệt.

 TP Nhân sự có trách nhiệm thiết kế và quản lý hệ thống đánh giá kế hoạch nhân sự

kế thừa. Tư vấn về chuyên môn cho cấp Quản lý. Tư vấn định hướng phát triển nghề
nghiệp cho CBCNV.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8485