Tài liệu

NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mã tài liệu:  NS - 20

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS - 20
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 /4

background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS - 20
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại

IV/ NỘI DUNG:

1. Thẩm quyền

-

Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên đầu 
tiên.

-

Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm 
quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó.

-

Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến phòng 
nhân sự.

-

Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại của công ty.

-

Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên cấp quản lý
gián tiếp, TP. nhân sự, TP. điều hành, Giám đốc, ban kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.

a. Viết đơn:

-

Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

b. Nhận đơn.

-

Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, nếu không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải 
thích và hướng dẫn cho người khiếu nại biết.

-

Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, nếu đúng theo quy định thì 
viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: NS – 20 – BM02.

-

Sau khi tiếp người khiếu nại xong, người tiếp nhận phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ theo dõi 
khiếu nại theo mẫu: NS – 20 – BM03.

c. Trả lời thời gian giải quyết

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 /4

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4243
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3414
20/12/2018
8 tài liệu
0
2834
20/12/2018
6 tài liệu
0
1936
20/12/2018
10 tài liệu
0
3406
20/12/2018
5 tài liệu
0
2053
20/12/2018
5 tài liệu
0
2842
20/12/2018
8 tài liệu
0
5103
20/12/2018
3 tài liệu
0
1550
20/12/2018
4 tài liệu
0
1685
20/12/2018
6 tài liệu
0
3555
20/12/2018
7 tài liệu
0
2724
20/12/2018
9 tài liệu
0
3080
20/12/2018
5 tài liệu
0
1733
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
938
20/12/2018
8 tài liệu
0
2619
20/12/2018
5 tài liệu
0
1983