Tài liệu

NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 20

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 oph 5

Document name: 

Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Soạn thảo bởi

Soát xét bởi

Phê duyệt

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 20

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 2 oph 5

Document name: 

Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

Theo dõi sửa đổi

Stt Lần sửa

đổi

Ngày sửa

đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 20

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 3 oph 5

Document name: 

Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

- Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại

IV/ NỘI DUNG:

1. Thẩm quyền

- Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên 

đầu tiên.

- Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm 

quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó.

- Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến 

phòng nhân sự.

- Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại của công

ty.

- Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên cấp 

quản lý gián tiếp, giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, ban kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.

a. Viết đơn:

- Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.

b. Nhận đơn.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4961
20/12/2018
1 tài liệu
0
623
20/12/2018
8 tài liệu
0
4007
20/12/2018
8 tài liệu
0
3286
20/12/2018
6 tài liệu
0
2257
20/12/2018
10 tài liệu
0
3990
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3542
20/12/2018
8 tài liệu
0
5962
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
4 tài liệu
0
1987
20/12/2018
6 tài liệu
0
4087
20/12/2018
7 tài liệu
0
3206
20/12/2018
9 tài liệu
0
3607
20/12/2018
5 tài liệu
0
2013
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1129
20/12/2018
8 tài liệu
0
3111
20/12/2018
5 tài liệu
0
2345