Tài liệu

NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS – 20 –BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

………..

……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung xử lý

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày .....tháng......năm.......................phổ biến đến............
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ 
trưởng đơn vị................................và ông (bà)...............................có trách nhiệm thi hành quyết 
định này.

            

GIÁM ĐỐC 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6153
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4938
20/12/2018
8 tài liệu
0
4124
20/12/2018
6 tài liệu
0
2861
20/12/2018
10 tài liệu
0
5048
20/12/2018
5 tài liệu
0
3104
20/12/2018
5 tài liệu
0
4635
20/12/2018
8 tài liệu
0
7322
20/12/2018
3 tài liệu
0
2204
20/12/2018
4 tài liệu
0
2559
20/12/2018
6 tài liệu
0
4863
20/12/2018
7 tài liệu
0
4030
20/12/2018
9 tài liệu
0
4516
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1478
20/12/2018
8 tài liệu
0
3988
20/12/2018
5 tài liệu
0
2944