Tài liệu

NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS – 20 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

V/v:..........................................................................................

Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm
Tại............................................................................................................................
Chúng tôi gồm:........................................................................................................
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
3, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
4, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
Để xác minh vụ việc :..............................................................................................
.................................................................................................................................
làm việc với người khiếu nại, tố cáo.
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
Nội dung buổi làm việc. 
Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:.........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:.................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã  đọc lại, mọi người 
cùng nghe thống nhất ký  tên.

Người được mời

(ký, ghi râ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi râ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi râ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4441
20/12/2018
1 tài liệu
0
549
20/12/2018
8 tài liệu
0
3584
20/12/2018
8 tài liệu
0
2919
20/12/2018
6 tài liệu
0
2004
20/12/2018
10 tài liệu
0
3552
20/12/2018
5 tài liệu
0
2143
20/12/2018
5 tài liệu
0
3022
20/12/2018
8 tài liệu
0
5386
20/12/2018
3 tài liệu
0
1610
20/12/2018
4 tài liệu
0
1758
20/12/2018
6 tài liệu
0
3697
20/12/2018
7 tài liệu
0
2849
20/12/2018
9 tài liệu
0
3200
20/12/2018
5 tài liệu
0
1785
20/12/2018
1 tài liệu
0
510
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2731
20/12/2018
5 tài liệu
0
2070