Tài liệu

NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS – 20 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

V/v:..........................................................................................

Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm
Tại............................................................................................................................
Chúng tôi gồm:........................................................................................................
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
3, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
4, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
Để xác minh vụ việc :..............................................................................................
.................................................................................................................................
làm việc với người khiếu nại, tố cáo.
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
Nội dung buổi làm việc. 
Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:.........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:.................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã  đọc lại, mọi người 
cùng nghe thống nhất ký  tên.

Người được mời

(ký, ghi râ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi râ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi râ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5494
20/12/2018
1 tài liệu
0
703
20/12/2018
8 tài liệu
0
4400
20/12/2018
8 tài liệu
0
3678
20/12/2018
6 tài liệu
0
2532
20/12/2018
10 tài liệu
0
4463
20/12/2018
5 tài liệu
0
2733
20/12/2018
5 tài liệu
0
4020
20/12/2018
8 tài liệu
0
6634
20/12/2018
3 tài liệu
0
1977
20/12/2018
4 tài liệu
0
2260
20/12/2018
6 tài liệu
0
4454
20/12/2018
7 tài liệu
0
3558
20/12/2018
9 tài liệu
0
4024
20/12/2018
5 tài liệu
0
2261
20/12/2018
1 tài liệu
0
660
20/12/2018
2 tài liệu
0
1294
20/12/2018
8 tài liệu
0
3515
20/12/2018
5 tài liệu
0
2609