Tài liệu

NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 12 – BM04

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

V/v:..........................................................................................

Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm
Tại............................................................................................................................
Chúng tôi gồm:........................................................................................................
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
3, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
4, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
Để xác minh vụ việc :..............................................................................................
.................................................................................................................................
làm việc với người khiếu nại, tố cáo.
1, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
2, Ông (bà):......................................................Chức vụ..........................................
Nội dung buổi làm việc. 
Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:.........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:.................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã  đọc lại, mọi người 
cùng nghe thống nhất ký  tên.

Người được mời

(ký, ghi râ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi râ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi râ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4239
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3409
20/12/2018
8 tài liệu
0
2833
20/12/2018
6 tài liệu
0
1934
20/12/2018
10 tài liệu
0
3396
20/12/2018
5 tài liệu
0
2043
20/12/2018
5 tài liệu
0
2819
20/12/2018
8 tài liệu
0
5099
20/12/2018
3 tài liệu
0
1545
20/12/2018
4 tài liệu
0
1681
20/12/2018
6 tài liệu
0
3548
20/12/2018
7 tài liệu
0
2721
20/12/2018
9 tài liệu
0
3075
20/12/2018
5 tài liệu
0
1722
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
936
20/12/2018
8 tài liệu
0
2614
20/12/2018
5 tài liệu
0
1978