Tài liệu

NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mã tài liệu:  NS – 20 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

Stt

Họ tên người khiếu nại

Ngày thụ lý

Nội dung vụ việc

Cách giải quyết

Ngày

Theo dõi

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5194
20/12/2018
1 tài liệu
0
653
20/12/2018
8 tài liệu
0
4186
20/12/2018
8 tài liệu
0
3434
20/12/2018
6 tài liệu
0
2379
20/12/2018
10 tài liệu
0
4194
20/12/2018
5 tài liệu
0
2550
20/12/2018
5 tài liệu
0
3714
20/12/2018
8 tài liệu
0
6273
20/12/2018
3 tài liệu
0
1873
20/12/2018
4 tài liệu
0
2095
20/12/2018
6 tài liệu
0
4249
20/12/2018
7 tài liệu
0
3366
20/12/2018
9 tài liệu
0
3782
20/12/2018
5 tài liệu
0
2120
20/12/2018
1 tài liệu
0
614
20/12/2018
2 tài liệu
0
1212
20/12/2018
8 tài liệu
0
3290
20/12/2018
5 tài liệu
0
2460