Tài liệu

NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mã tài liệu:  NS – 20 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

Stt

Họ tên người khiếu nại

Ngày thụ lý

Nội dung vụ việc

Cách giải quyết

Ngày

Theo dõi

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5557
20/12/2018
1 tài liệu
0
711
20/12/2018
8 tài liệu
0
4442
20/12/2018
8 tài liệu
0
3732
20/12/2018
6 tài liệu
0
2554
20/12/2018
10 tài liệu
0
4517
20/12/2018
5 tài liệu
0
2767
20/12/2018
5 tài liệu
0
4085
20/12/2018
8 tài liệu
0
6676
20/12/2018
3 tài liệu
0
1995
20/12/2018
4 tài liệu
0
2283
20/12/2018
6 tài liệu
0
4504
20/12/2018
7 tài liệu
0
3598
20/12/2018
9 tài liệu
0
4062
20/12/2018
5 tài liệu
0
2290
20/12/2018
1 tài liệu
0
669
20/12/2018
2 tài liệu
0
1308
20/12/2018
8 tài liệu
0
3558
20/12/2018
5 tài liệu
0
2648