Tài liệu

NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mã tài liệu:  NS – 20 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

Stt

Họ tên người khiếu nại

Ngày thụ lý

Nội dung vụ việc

Cách giải quyết

Ngày

Theo dõi

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4255
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3432
20/12/2018
8 tài liệu
0
2844
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3422
20/12/2018
5 tài liệu
0
2083
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
8 tài liệu
0
5116
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1694
20/12/2018
6 tài liệu
0
3573
20/12/2018
7 tài liệu
0
2733
20/12/2018
9 tài liệu
0
3095
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
943
20/12/2018
8 tài liệu
0
2631
20/12/2018
5 tài liệu
0
1990