Tài liệu

NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS –20 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Giấy đề nghị 

v/v khiếu nại, tố cáo...........................................

Người đề nghị:...........................................Bộ phận:......................MSNV:...........................
Số CMND:..................................do công an tỉnh.....................cấp, ngày............................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
Tạm vắng tại......................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................................
Đề nghị giải quyết vụ việc như sau:..................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Phần đề nghị:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Lập tại................, ngày......tháng......năm……..

Người đề nghị

                         (

Ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4691
20/12/2018
1 tài liệu
0
585
20/12/2018
8 tài liệu
0
3777
20/12/2018
8 tài liệu
0
3098
20/12/2018
6 tài liệu
0
2121
20/12/2018
10 tài liệu
0
3757
20/12/2018
5 tài liệu
0
2274
20/12/2018
5 tài liệu
0
3258
20/12/2018
8 tài liệu
0
5657
20/12/2018
3 tài liệu
0
1702
20/12/2018
4 tài liệu
0
1858
20/12/2018
6 tài liệu
0
3871
20/12/2018
7 tài liệu
0
3020
20/12/2018
9 tài liệu
0
3383
20/12/2018
5 tài liệu
0
1890
20/12/2018
1 tài liệu
0
550
20/12/2018
2 tài liệu
0
1047
20/12/2018
8 tài liệu
0
2923
20/12/2018
5 tài liệu
0
2195