Tài liệu

NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Mã tài liệu:  NS –20 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Giấy đề nghị 

v/v khiếu nại, tố cáo...........................................

Người đề nghị:...........................................Bộ phận:......................MSNV:...........................
Số CMND:..................................do công an tỉnh.....................cấp, ngày............................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
Tạm vắng tại......................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................................
Đề nghị giải quyết vụ việc như sau:..................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Phần đề nghị:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Lập tại................, ngày......tháng......năm……..

Người đề nghị

                         (

Ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5525
20/12/2018
1 tài liệu
0
707
20/12/2018
8 tài liệu
0
4420
20/12/2018
8 tài liệu
0
3692
20/12/2018
6 tài liệu
0
2538
20/12/2018
10 tài liệu
0
4483
20/12/2018
5 tài liệu
0
2749
20/12/2018
5 tài liệu
0
4047
20/12/2018
8 tài liệu
0
6651
20/12/2018
3 tài liệu
0
1980
20/12/2018
4 tài liệu
0
2268
20/12/2018
6 tài liệu
0
4472
20/12/2018
7 tài liệu
0
3570
20/12/2018
9 tài liệu
0
4037
20/12/2018
5 tài liệu
0
2269
20/12/2018
1 tài liệu
0
663
20/12/2018
2 tài liệu
0
1297
20/12/2018
8 tài liệu
0
3530
20/12/2018
5 tài liệu
0
2622