Tài liệu

NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 oph 4

Document name: 

Quy định quản lý giờ công lao động

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG

Soạn thảo bởi

Soát xét bởi

Phê duyệt

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 2 oph 4

Document name: 

Quy định quản lý giờ công lao động

Theo dõi sửa đổi

Stt Lần sửa

đổi

Ngày sửa

đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 3 oph 4

Document name: 

Quy định quản lý giờ công lao động

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Quản lý thẻ chấm công của nhân viên.

-

Quản lý giờ tăng ca.

-

Quản lý thời gian đi công tác.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có

IV/ NỘI DUNG:

1. Quản lý thẻ chấm công:

-

Toàn bộ nhân viên được cấp thẻ chấm công để xác định công của mình.

-

Thẻ chấm công là tài sản của công ty, nhân viên có trách nhiệm giữ gìn thẻ chấm công cẩn thận. Nếu
thẻ chấm công bị mất, nhân viên bị trừ 5 điểm trong bảng đánh giá công việc hàng tháng.

-

Nhân viên không được nhờ người khác bấm thẻ chấm công hộ hoặc bấm thẻ cho người khác.

-

Trong trường hợp mất thẻ chấm công, nhân viên phải làm bảng tường trình chuyển cho quản lý ký, 
sau đó chuyển cho phòng nhân sự và phải lập bảng xác nhận công trong thời gian bị mất thẻ. Phòng 
nhân sự có trách nhiệm chuyển thẻ chấm công mới ngay sau khi nhận được giấy đề nghị.

2. Đi công tác:

-

Nhân viên đi công tác bên ngoài phải làm giấy đề nghị đi công tác, có chữ ký của quản lý trực tiếp 
và xác nhận của người có thẩm quyền cho đi công tác (trừ trường hợp có quyết định cho đi công tác 
của giám đốc công ty).

-

Sau khi đi công tác về, nhân viên phải làm giấy xác nhận thời gian làm việc có chữ ký của người 
quản lý trực tiếp của người đi công tác, sau đó chuyển sang phòng nhân sự làm căn cứ tính lương.

-

Mức lương trong thời gian đi công tác được quy định chi tiết trong quy chế đi công tác 

-

Đối với nhân viên đi công tác nhưng đi trong giờ làm việc (vẫn bấm được giờ vào và giờ ra) thì 
không phải chuyển giấy công tác cho phòng nhân sự và vẫn được hưởng nguyên lương.

3. Tăng ca:

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6144
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4920
20/12/2018
8 tài liệu
0
4121
20/12/2018
6 tài liệu
0
2852
20/12/2018
10 tài liệu
0
5035
20/12/2018
5 tài liệu
0
3090
20/12/2018
5 tài liệu
0
4624
20/12/2018
8 tài liệu
0
7297
20/12/2018
3 tài liệu
0
2199
20/12/2018
4 tài liệu
0
2548
20/12/2018
6 tài liệu
0
4855
20/12/2018
7 tài liệu
0
4020
20/12/2018
9 tài liệu
0
4506
20/12/2018
5 tài liệu
0
2584
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1477
20/12/2018
8 tài liệu
0
3963
20/12/2018
9 tài liệu
0
5488