Tài liệu

NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN …

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG

Mã tài liệu:  NS - 19

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG 

Mã tài liệu:  NS - 19
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 4
                                                                                                                                                                    

background image

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG 

Mã tài liệu:  NS - 19
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Quản lý thẻ chấm công của nhân viên.

-

Quản lý giờ tăng ca.

-

Quản lý thời gian đi công tác.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có

IV/ NỘI DUNG:

1. Quản lý thẻ chấm công:

-

Toàn bộ nhân viên được cấp thẻ chấm công để xác định công của mình.

-

Thẻ chấm công là tài sản của công ty, nhân viên có trách nhiệm giữ gìn thẻ chấm công cẩn thận.
Nếu thẻ chấm công bị mất, nhân viên bị trừ 5 điểm trong bảng đánh giá công việc hàng tháng.

-

Nhân viên không được nhờ người khác bấm thẻ chấm công hộ hoặc bấm thẻ cho người khác.

-

Trong trường hợp mất thẻ chấm công, nhân viên phải làm bảng tường trình chuyển cho quản lý
ký, sau đó chuyển cho phòng nhân sự và phải lập bảng xác nhận công trong thời gian bị mất thẻ.
Phòng nhân sự có trách nhiệm chuyển thẻ chấm công mới ngay sau khi nhận được giấy đề nghị.

2. Đi công tác:

-

Nhân viên đi công tác bên ngoài phải làm giấy đề nghị đi công tác, có chữ ký của quản lý trực
tiếp và xác nhận của người có thẩm quyền cho đi công tác (trừ trường hợp có quyết định cho đi
công tác của giám đốc công ty).

-

Sau khi đi công tác về, nhân viên phải làm giấy xác nhận thời gian làm việc có chữ ký của
người quản lý trực tiếp của người đi công tác, sau đó chuyển sang phòng nhân sự làm căn cứ
tính lương.

-

Mức lương trong thời gian đi công tác được quy định chi tiết trong quy chế đi công tác 

-

Đối với nhân viên đi công tác nhưng đi trong giờ làm việc (vẫn bấm được giờ vào và giờ ra) thì
không phải chuyển giấy công tác cho phòng nhân sự và vẫn được hưởng nguyên lương.

3. Tăng ca:

-

Với trường hợp nhân viên làm tăng ca thì phải có giấy đề nghị tăng ca và phải được quản lý có
thẩm quyền phê duyệt theo mẫu: NS – 19 – BM01.

________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 4
                                                                                                                                                                    

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4269
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3434
20/12/2018
8 tài liệu
0
2850
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3438
20/12/2018
5 tài liệu
0
2086
20/12/2018
5 tài liệu
0
2886
20/12/2018
8 tài liệu
0
5140
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1697
20/12/2018
6 tài liệu
0
3576
20/12/2018
7 tài liệu
0
2734
20/12/2018
9 tài liệu
0
3099
20/12/2018
5 tài liệu
0
1741
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
946
20/12/2018
8 tài liệu
0
2635
20/12/2018
9 tài liệu
0
3587