Tài liệu

NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG 

Mã tài liệu:  NS – 19 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Kính gửi:  Phòng nhân sự
Tên tôi là:....................................................Bộ phận:.......................MSNV:...................
Đề nghị cấp trên và phòng NS xác nhận giờ công làm việc cho tôi như sau:

Stt

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Lý do cần xác nhận

Trân trọng cảm ơn

Phần ý kiến của quản lý:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Ngày   tháng   năm 201...

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4239
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3411
20/12/2018
8 tài liệu
0
2833
20/12/2018
6 tài liệu
0
1934
20/12/2018
10 tài liệu
0
3396
20/12/2018
5 tài liệu
0
2045
20/12/2018
5 tài liệu
0
2825
20/12/2018
8 tài liệu
0
5101
20/12/2018
3 tài liệu
0
1547
20/12/2018
4 tài liệu
0
1681
20/12/2018
6 tài liệu
0
3548
20/12/2018
7 tài liệu
0
2722
20/12/2018
9 tài liệu
0
3075
20/12/2018
5 tài liệu
0
1724
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
938
20/12/2018
8 tài liệu
0
2614
20/12/2018
9 tài liệu
0
3570