Tài liệu

NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG 

Mã tài liệu:  NS – 19 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Kính gửi:  Phòng nhân sự
Tên tôi là:....................................................Bộ phận:.......................MSNV:...................
Đề nghị cấp trên và phòng NS xác nhận giờ công làm việc cho tôi như sau:

Stt

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Lý do cần xác nhận

Trân trọng cảm ơn

Phần ý kiến của quản lý:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Ngày   tháng   năm 201...

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5197
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
8 tài liệu
0
4188
20/12/2018
8 tài liệu
0
3443
20/12/2018
6 tài liệu
0
2383
20/12/2018
10 tài liệu
0
4198
20/12/2018
5 tài liệu
0
2551
20/12/2018
5 tài liệu
0
3721
20/12/2018
8 tài liệu
0
6301
20/12/2018
3 tài liệu
0
1877
20/12/2018
4 tài liệu
0
2100
20/12/2018
6 tài liệu
0
4260
20/12/2018
7 tài liệu
0
3371
20/12/2018
9 tài liệu
0
3795
20/12/2018
5 tài liệu
0
2122
20/12/2018
1 tài liệu
0
615
20/12/2018
2 tài liệu
0
1215
20/12/2018
8 tài liệu
0
3292
20/12/2018
9 tài liệu
0
4633