Tài liệu

NS -19 - BM02 - Bang cham cong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19 – BM02

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng:……….năm 201…; Bộ phận:……………………….; từ ngày……tháng……năm 201….đến ngày…… tháng……năm 201…….

Stt

Họ tên

MSNV

Thứ hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

G.chú

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Phòng HCNS

Trưởng bộ phận

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4258
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
8 tài liệu
0
2845
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3424
20/12/2018
5 tài liệu
0
2083
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
8 tài liệu
0
5116
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1694
20/12/2018
6 tài liệu
0
3574
20/12/2018
7 tài liệu
0
2733
20/12/2018
9 tài liệu
0
3096
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
943
20/12/2018
8 tài liệu
0
2632
20/12/2018
9 tài liệu
0
3585