Tài liệu

NS -19 - BM02 - Bang cham cong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19 – BM02

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng:……….năm 201…; Bộ phận:……………………….; từ ngày……tháng……năm 201….đến ngày…… tháng……năm 201…….

Stt

Họ tên

MSNV

Thứ hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

G.chú

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Phòng HCNS

Trưởng bộ phận

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6105
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4891
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2826
20/12/2018
10 tài liệu
0
5007
20/12/2018
5 tài liệu
0
3065
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
8 tài liệu
0
7256
20/12/2018
3 tài liệu
0
2186
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3998
20/12/2018
9 tài liệu
0
4479
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1461
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449