Tài liệu

NS -19 - BM02 - Bang cham cong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19 – BM02

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng:……….năm 201…; Bộ phận:……………………….; từ ngày……tháng……năm 201….đến ngày…… tháng……năm 201…….

Stt

Họ tên

MSNV

Thứ hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

G.chú

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Phòng HCNS

Trưởng bộ phận

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4969
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4012
20/12/2018
8 tài liệu
0
3291
20/12/2018
6 tài liệu
0
2260
20/12/2018
10 tài liệu
0
4001
20/12/2018
5 tài liệu
0
2428
20/12/2018
5 tài liệu
0
3553
20/12/2018
8 tài liệu
0
5969
20/12/2018
3 tài liệu
0
1796
20/12/2018
4 tài liệu
0
1990
20/12/2018
6 tài liệu
0
4090
20/12/2018
7 tài liệu
0
3215
20/12/2018
9 tài liệu
0
3613
20/12/2018
5 tài liệu
0
2017
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1138
20/12/2018
8 tài liệu
0
3120
20/12/2018
9 tài liệu
0
4310