Tài liệu

NS -19 - BM02 - Bang cham cong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 19 – BM02

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng:……….năm 201…; Bộ phận:……………………….; từ ngày……tháng……năm 201….đến ngày…… tháng……năm 201…….

Stt

Họ tên

MSNV

Thứ hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

G.chú

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Phòng HCNS

Trưởng bộ phận

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5474
20/12/2018
1 tài liệu
0
697
20/12/2018
8 tài liệu
0
4374
20/12/2018
8 tài liệu
0
3654
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2710
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6591
20/12/2018
3 tài liệu
0
1959
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4441
20/12/2018
7 tài liệu
0
3540
20/12/2018
9 tài liệu
0
4011
20/12/2018
5 tài liệu
0
2242
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
2 tài liệu
0
1286
20/12/2018
8 tài liệu
0
3497
20/12/2018
9 tài liệu
0
4901