Tài liệu

NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH 

QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG 

Mã tài liệu:  NS – 19 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA

Ngày tăng ca : ………… tháng ………… năm 201...

Lý do tăng ca: ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 
Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca.  

STT

HỌ VÀ TÊN

MSNV

BỘ

PHẬN

THỜI GIAN

(Từ ….đến…..)

Nhân viên ký

nhậ
n

Người xác nhận

Ngày ……. Tháng ……. Năm 201….

Người đề nghị

Trưởng BP

TP.Nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4697
20/12/2018
1 tài liệu
0
586
20/12/2018
8 tài liệu
0
3784
20/12/2018
8 tài liệu
0
3101
20/12/2018
6 tài liệu
0
2124
20/12/2018
10 tài liệu
0
3760
20/12/2018
5 tài liệu
0
2277
20/12/2018
5 tài liệu
0
3265
20/12/2018
8 tài liệu
0
5669
20/12/2018
3 tài liệu
0
1710
20/12/2018
4 tài liệu
0
1868
20/12/2018
6 tài liệu
0
3884
20/12/2018
7 tài liệu
0
3025
20/12/2018
9 tài liệu
0
3406
20/12/2018
5 tài liệu
0
1892
20/12/2018
1 tài liệu
0
551
20/12/2018
2 tài liệu
0
1050
20/12/2018
8 tài liệu
0
2939
20/12/2018
9 tài liệu
0
3998