Tài liệu

NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

Mã tài liệu:  NS - 18

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS - 18
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5
                                                                                                                                                                    

background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS - 18
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Hoạch định nhu cầu nhân sự hàng năm

-

Xác định những tri thức, kỹ năng trọng yếu cho chiến lược của công ty

-

Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Hoạch định nhu cầu nhân sự bộ phận hàng năm:

-

Nhu cầu nhân sự hàng năm của công ty xuất phát từ các yếu tố sau:

+    Số lượng nhân sự nghỉ việc dự kiến do vậy cần có nguồn nhân lực bổ sung.

+    Phát sinh các dự án mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh do vậy cần thêm nhân sự hoặc đội 
ngũ cán bộ đội ngũ kế cận do các quản lý được điều chuyển đi bộ phận khác hoặc chức danh cao 
hơn.

-

Vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, Giám đốc các bộ phận phải lập kế hoạch nhân sự năm của bộ 
phận đó theo mẫu: NS- 18 – BM01.

-

Kế hoạch nhân sự năm phải được chuyển cho phòng nhân sự xem xét và cho ý kiến. Nếu 
Trưởng phòng nhân sự chưa đồng ý thì thảo luận lại với giám đốc bộ phận, nếu đồng ý thì ký 
nhận và chuyển cho giám đốc điều hành xem xét.

-

Sau khi giám đốc điều hành có ý kiến, Trưởng phòng nhân sự tổng hợp toàn bộ các kế hoạch lập
thành kế hoạch nhân sự năm chung của toàn công ty theo mẫu: NS – 18 – BM02.

2. Xây dựng kỹ năng nhân sự cốt lõi:

-

Mục đích của việc xác định tri thức, kỹ năng cốt lõi là xem xét vị trí vai trò của nó đối với chiến
lược của công ty và tạo thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty với các đối thủ ở từng yếu 
tố tri thức, kỹ năng hay không?

-

Các loại tri thức, kỹ năng cần phải có được phân thành:

+    Loại thiết yếu để có thể vận hành hoạt động của công ty.

+   Một trong các loại ở trên lại trở thành năng lực cạnh tranh mà các đối thủ không có hoặc khó 
khăn trong việc thiết lập.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5
                                                                                                                                                                    

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5429
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4349
20/12/2018
8 tài liệu
0
3621
20/12/2018
6 tài liệu
0
2494
20/12/2018
10 tài liệu
0
4406
20/12/2018
5 tài liệu
0
2692
20/12/2018
5 tài liệu
0
3963
20/12/2018
8 tài liệu
0
6556
20/12/2018
3 tài liệu
0
1952
20/12/2018
4 tài liệu
0
2234
20/12/2018
6 tài liệu
0
4408
20/12/2018
7 tài liệu
0
3517
20/12/2018
9 tài liệu
0
3980
20/12/2018
5 tài liệu
0
2226
20/12/2018
1 tài liệu
0
651
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4869