Tài liệu

NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO HÀNG NĂM

Stt

Khoá đào tạo

Người tham gia

Thời gian

Chi phí

Ghi chú

Tổng cộng

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5199
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
8 tài liệu
0
4188
20/12/2018
8 tài liệu
0
3444
20/12/2018
6 tài liệu
0
2383
20/12/2018
10 tài liệu
0
4198
20/12/2018
5 tài liệu
0
2553
20/12/2018
5 tài liệu
0
3721
20/12/2018
8 tài liệu
0
6301
20/12/2018
3 tài liệu
0
1877
20/12/2018
4 tài liệu
0
2100
20/12/2018
6 tài liệu
0
4260
20/12/2018
7 tài liệu
0
3372
20/12/2018
9 tài liệu
0
3796
20/12/2018
5 tài liệu
0
2122
20/12/2018
1 tài liệu
0
615
20/12/2018
2 tài liệu
0
1215
20/12/2018
5 tài liệu
0
2462
20/12/2018
9 tài liệu
0
4633