Tài liệu

NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO HÀNG NĂM

Stt

Khoá đào tạo

Người tham gia

Thời gian

Chi phí

Ghi chú

Tổng cộng

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4243
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3414
20/12/2018
8 tài liệu
0
2834
20/12/2018
6 tài liệu
0
1936
20/12/2018
10 tài liệu
0
3406
20/12/2018
5 tài liệu
0
2053
20/12/2018
5 tài liệu
0
2842
20/12/2018
8 tài liệu
0
5103
20/12/2018
3 tài liệu
0
1550
20/12/2018
4 tài liệu
0
1685
20/12/2018
6 tài liệu
0
3555
20/12/2018
7 tài liệu
0
2724
20/12/2018
9 tài liệu
0
3080
20/12/2018
5 tài liệu
0
1733
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
938
20/12/2018
5 tài liệu
0
1983
20/12/2018
9 tài liệu
0
3575