Tài liệu

NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN HÀNG NĂM

Chức danh…………………………Bộ phận:……………………………

Stt

Họ tên nhân viên

Mức kỹ năng

Đánh giá chung

1

2

3

4

5

6

7

Ghi chú:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5471
20/12/2018
1 tài liệu
0
696
20/12/2018
8 tài liệu
0
4373
20/12/2018
8 tài liệu
0
3653
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2708
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6589
20/12/2018
3 tài liệu
0
1958
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4440
20/12/2018
7 tài liệu
0
3539
20/12/2018
9 tài liệu
0
4010
20/12/2018
5 tài liệu
0
2241
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
2 tài liệu
0
1285
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4900