Tài liệu

NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕI

Stt Loại tri thức, kỹ năng

Chức danh áp 
dụng

Mức độ chuẩn

Mức của công 
ty

Mức của các 
đối thủ cạnh 
tranh

Ý kiến đề xuất, giải pháp

Ngày  tháng  lập 201…

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4277
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3437
20/12/2018
8 tài liệu
0
2856
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3451
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
5 tài liệu
0
2891
20/12/2018
8 tài liệu
0
5144
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1699
20/12/2018
6 tài liệu
0
3584
20/12/2018
7 tài liệu
0
2740
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
947
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3591