Tài liệu

NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕI

Stt Loại tri thức, kỹ năng

Chức danh áp 
dụng

Mức độ chuẩn

Mức của công 
ty

Mức của các 
đối thủ cạnh 
tranh

Ý kiến đề xuất, giải pháp

Ngày  tháng  lập 201…

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5437
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4353
20/12/2018
8 tài liệu
0
3626
20/12/2018
6 tài liệu
0
2495
20/12/2018
10 tài liệu
0
4414
20/12/2018
5 tài liệu
0
2695
20/12/2018
5 tài liệu
0
3972
20/12/2018
8 tài liệu
0
6567
20/12/2018
3 tài liệu
0
1953
20/12/2018
4 tài liệu
0
2235
20/12/2018
6 tài liệu
0
4415
20/12/2018
7 tài liệu
0
3522
20/12/2018
9 tài liệu
0
3985
20/12/2018
5 tài liệu
0
2230
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4877