Tài liệu

NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỐT LÕI

Stt Loại tri thức, kỹ năng

Chức danh áp 
dụng

Mức độ chuẩn

Mức của công 
ty

Mức của các 
đối thủ cạnh 
tranh

Ý kiến đề xuất, giải pháp

Ngày  tháng  lập 201…

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4957
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4000
20/12/2018
8 tài liệu
0
3278
20/12/2018
6 tài liệu
0
2256
20/12/2018
10 tài liệu
0
3984
20/12/2018
5 tài liệu
0
2423
20/12/2018
5 tài liệu
0
3540
20/12/2018
8 tài liệu
0
5954
20/12/2018
3 tài liệu
0
1792
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4082
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3601
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4290