Tài liệu

NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HÀNG NĂM

I/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÂN SỰ:

II/ DỰ KIẾN NHU CẦU PHÁT SINH NHÂN SỰ:
1. Điều động, bổ nhiệm

Stt

Chức danh  bổ nhiệm

Nguồn

Tăng/giảm

Ghi chú

2. Dự kiến nghỉ việc, thuyên chuyển

Stt

Chức danh nghỉ việc

Số lượng dự kiến

Ghi chú

3. Tăng mới do thay đổi tổ chức

Stt

Chức danh tăng mới

Số lượng 
dự kiến

Thời 
gian cần

Ghi chú

III/ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NHÂN SỰ TRONG NĂM

Quý

Tổng số cán

bộ

Tăng mới

Giảm

Thời gian cụ thể

Vị trí

Số người

Vị trí

Số người

I

II

III

IV

Cả

năm

background image

QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

Mã tài liệu:  NS – 18 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

IV/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

Quý

Vị trí

Số lượng

Tổng số thời

gian sử dụng

1

Tổng chi phí

lương

I

II

III

IV

Cả năm

V/ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của Giám đốc điều hành
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

1

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4468
20/12/2018
1 tài liệu
0
552
20/12/2018
8 tài liệu
0
3589
20/12/2018
8 tài liệu
0
2922
20/12/2018
6 tài liệu
0
2005
20/12/2018
10 tài liệu
0
3555
20/12/2018
5 tài liệu
0
2147
20/12/2018
5 tài liệu
0
3034
20/12/2018
8 tài liệu
0
5403
20/12/2018
3 tài liệu
0
1618
20/12/2018
4 tài liệu
0
1759
20/12/2018
6 tài liệu
0
3711
20/12/2018
7 tài liệu
0
2851
20/12/2018
9 tài liệu
0
3202
20/12/2018
5 tài liệu
0
1789
20/12/2018
1 tài liệu
0
511
20/12/2018
2 tài liệu
0
978
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
9 tài liệu
0
3752