Tài liệu

NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 18 – BM01

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 2

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ BỘ PHẬN HÀNG NĂM

I/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÂN SỰ:

II/ DỰ KIẾN NHU CẦU PHÁT SINH NHÂN SỰ:
1. Điều động, bổ nhiệm

Stt

Chức danh  bổ nhiệm

Nguồn

Tăng/giảm

Ghi chú

2. Dự kiến nghỉ việc, thuyên chuyển

Stt

Chức danh nghỉ việc

Số lượng dự kiến

Ghi chú

3. Tăng mới do thay đổi tổ chức

Stt

Chức danh tăng mới

Số lượng 
dự kiến

Thời 
gian cần

Ghi chú

III/ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NHÂN SỰ TRONG NĂM

Quý

Tổng số cán

bộ

Tăng mới

Giảm

Ghi chú

Vị trí

Số người

Vị trí

Số người

I

II

III

IV

Cả

năm

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 18 – BM01

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 2 of 2

IV/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

Quý

Vị trí

Số lượng

Tổng số thời

gian sử dụng

1

Tổng chi phí

lương

I

II

III

IV

Cả năm

V/ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của Giám đốc nhân sự
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của Giám đốc điều hành
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Trưởng đơn vị

Giám đốc nhân sự

Giám đốc điều hành

1

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4284
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3443
20/12/2018
8 tài liệu
0
2860
20/12/2018
6 tài liệu
0
1950
20/12/2018
10 tài liệu
0
3457
20/12/2018
5 tài liệu
0
2091
20/12/2018
5 tài liệu
0
2894
20/12/2018
8 tài liệu
0
5165
20/12/2018
3 tài liệu
0
1562
20/12/2018
4 tài liệu
0
1702
20/12/2018
6 tài liệu
0
3593
20/12/2018
7 tài liệu
0
2743
20/12/2018
9 tài liệu
0
3110
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
950
20/12/2018
5 tài liệu
0
2004
20/12/2018
9 tài liệu
0
3602