Tài liệu

NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Mã tài liệu:  NS - 17

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Mã tài liệu: NS - 17
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 6
                                                                                                                                                                    

background image

QUI TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Mã tài liệu: NS - 17
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Xác định chính xác, đầy đủ lương và các chế độ kèm theo lương hàng tháng cho CNV.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có

IV/ NỘI DUNG:

1. Bảng lương

-

Bảng lương của công ty bao gồm các cột chi tiết theo mẫu: NS – 17 – BM01. Phòng nhân sự có
trách nhiệm giải thích đầy đủ các cột, cách tính toán lương cho nhân viên khi được yêu cầu.

-

Trong trường hợp thay đổi các yếu tố cấu thành trong bảng lương, thì phải được duyệt trước của
giám đốc công ty.

2. Chấm công:

-

Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

-

Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công
theo quy định quản lý giờ công.

-

Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công ty
thì phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì phải
xử lý theo quy chế kỷ luật của công ty.

-

Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị
tăng ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không.
Trường hợp không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà
không có giấy tăng ca thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

-

Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển
cho từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu có sự khiếu
nại của nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

3. Cập nhật các mức lương, mức chế độ cho nhân viên:

-

Nếu trong tháng phát sinh việc thay đổi mức lương cơ bản, mức thưởng, mức bảo hiểm, phụ cấp
liên quan đến lương hàng tháng thì nhân viên tính lương phải cập nhật các số liệu thay đổi vào
trong bảng lương.

4. Xác định mức lương thực tế:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 6
                                                                                                                                                                    

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6132
20/12/2018
1 tài liệu
0
797
20/12/2018
8 tài liệu
0
4908
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
6 tài liệu
0
2844
20/12/2018
10 tài liệu
0
5022
20/12/2018
5 tài liệu
0
3083
20/12/2018
5 tài liệu
0
4616
20/12/2018
8 tài liệu
0
7286
20/12/2018
3 tài liệu
0
2195
20/12/2018
4 tài liệu
0
2542
20/12/2018
6 tài liệu
0
4846
20/12/2018
7 tài liệu
0
4010
20/12/2018
9 tài liệu
0
4492
20/12/2018
5 tài liệu
0
2578
20/12/2018
1 tài liệu
0
745
20/12/2018
8 tài liệu
0
3954
20/12/2018
5 tài liệu
0
2933
20/12/2018
9 tài liệu
0
5473